Kategori: Trusler

Fotos

  Havørn undviger højspændngsledninger syd for Røde Bro 20. oktober 2014 (Foto: Bo Tureby) 12. december 2010: Musvåge på svane kollideret med højspændingsledninger over S1 lige ved Rødebrovej. Foto: Svend Nørgaard Vibe kollideret med pigtråd øst for Røde Bro, maj 2010. I baggrunden den værste højspændingslinieføring som HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN vil have nedtaget hurtigst muligt,

Ulovlig rovfuglefangst ved Gødstrup Sø (2004)

Ulovlig rovfuglefælde afsløret af en gruppe naturinteresserede på vandretur ved Gødstrup Sø den 6. februar 2004 og omtalt i DOFs blad “Fugle og Natur” nr.2 samme år. Igennem årene er jagtlovsovertrædelser, såsom nedskydning af fredede fugle, ulovlig fældefangst m.m., konstateret i Holmegaard Mose-området og anmeldt til politiet talrige gange.

Stop bukkejagt og reguler færdsel

Mosekomiteen gentager appel til ejere og myndigheder: Et af HMOs tranepar fotograferet af Bo Tureby i morgendis ved Svenskevejen sidst i maj 2007. Bemærk højspændingslinieføringen i baggrunden som skal fjernes, fordi de udgør en kollisionsrisiko for bl.a. traner – ikke mindst under vejrforhold som på Bo Turebys billede her.  I marts appelllerede HOLMEGAARD MOSE KOMITEEMN

Miljøminister ligeglad med lovbrud i EU-naturområder (6. oktober 2010)

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN appellerede i foråret 2009 til miljøminister Troels Lund Poulsen om at gribe ind i Holmegaard Mose-områdets wild West-virkelighed, hvor lovgivningen i mange tilfælde er sat ud af kraft. Blandt andet drives jagten i Holmegaard Mose-området i vid udstrækning i strid med loven. 15. maj sidste år sendte Mosekomiteen miljøminster Troels Lund Poulsen

DMU-rapport fra 2010 om gnavergifts alvorlige bivirkninger for dyr og fugle

Nr. 788: Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr. En basisundersøgelse. Christensen, T.K., Elmeros, M. & Lassen, P. 2010. Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr. En basisundersøgelse. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 84 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 788. Sammenfatning I Danmark udføres bekæmpelse af

Fotos

Nye opgravninger i “Jagtmenageriet” i nordvestlige Tuerne konstateret i foråret 2009. Igen er tidspunktet på året for forstyrrende gravco-graverier det værst tænkelige, f.eks. med hensyn til ynglende traner. Billederne foroven og foreneden viser en generel, beklagelig udvikling for Holmegaard Mose-området: Jordejerne ønsker området effektivt drænet, så man kan tjene penge på landbrug, skovbrug og jagt.

Kragejagt forstyrrer international fuglelokalitet (april 2009)

  Kragejagt fra skjul. Et blandt mange eksempler på inddirekte skadevirkninger skabt af jagt. Da det på et fagligt useriøst grundlag lykkedes jægerne at forhindre jagtbegrænsninger i EF-fuglebeskyttelseslokalitet nr.91, da dette forhandledes ved årtusindskiftet, lød argumentet, at den EU-beskyttede fugleart, sædgåse, jo ikke ville blive berørt, da denne fugleart først ankommer efter nytår, hvor jagt