Glasværk udrydder ulovligt fuglekoloni

Holmegaard Glasværk fik tilladelse til at bekæmpe sølvmåger. Men en ukyndig  jæger, der stod for bekæmpelsen, udryddede i stedet en stormmågekoloni.

To stormmåge optræder som Lady og Vagabonden med spaghettien udskiftet med mågernes yndlingsføde, regnorme (Foto Bo Tureby).

 

10. JULI 2020: Holmegaard Glasværk har ulovligt dræbt omkring 200 fredede stormmåge, som ynglede på tagene af lagerbygninger tilhørende virksomheden Ardagh Glass Holmegaard a/s.

Bekæmpelsen af de ynglende stormmåger – hvoraf der kun findes en håndfuld små indlandskolonier på Sjælland – har stået på siden 2018.

Det samlede antal stormmåger, der er blevet dræbt de sidste tre år, kendes ikke præcist, da tallene fra dette års reguleringstilladelse endnu ikke er indrapporteret i og med at den løber året ud.

Men formentlig er godt og vel 100 voksne stormmåger blevet skudt samt 50-100 reder hver med 2-3 æg destrueret i 2018, 2019 samt indtil nu i år på lagerhallernes flade tage med et imponerende samlet areal på ca. fire hektar.

Om bekæmpelsen af de forkerte fugle siger Naturstyrelsen Storstrøms vildtkonsulent Lars Richter Nielsen:

”Det er ulovligt. Når man søger om at få lov til at skyde sølvmåger, så ER det sølvmåger og IKKE stormmåger. Det er ikke måger en masse man søger på, det er på arten.”

Og tilføjer: ”De skriver under på at de oplysninger de giver er korrekte. Det må jeg jo stole på.”

Vildtkonsulenten forklarer endvidere, at han ikke har praktisk mulighed for at kontrollere rigtigheden af de i alt 2300 reguleringstilladelser han årligt giver.

Fra P-pladsen ved den gamle Glasværkskro har man kunnet se nogle af de i alt næppe under 50 par ynglende stormmåger på lagerhallernes store flade tage, der ellers ikke kan overskues udefra (Foto: HMK 11. maj 2018).

 

Sidste år blev 61 voksne og 7 unge måger dræbt ved Holmegaard Glasværk. Samt 40 reder med æg, og 50 reder uden æg, ødelagt. I 2018 blev 50 reder uden æg fjernet i perioden 1. april til 31.juli, fremgår det af dokumenter fremskaffet via aktindsigt i Naturstyrelsen.

Spurgt om glasværket har bekæmpet lige så mange måger som sidste år svarer glasværkets warehouse-manager, Jon Jacobsen:

”Ja, vi er i hvert fald igang. Men der er mindre end der var sidste år. Vi holder hele tiden øje med om der kommer reder.”

Jon Jacobsen, oplyser, at en jæger ved navn Christian, alene står for mågereguleringen.

Warehouse manageren afviser anklagen om at man har bekæmpet den forkerte mågeart.

”Vi har ikke bekæmpet nogen stormmåger ulovligt, det er jeg helt sikker på”, siger han.

”Men hvordan kan du være sikker på det?”

”For dels er det sølvmåger vi har tilladelse til at bekæmpe, dels er Christian uddannet jæger og han véd godt hvad det er han skyder.”

Der er ganske stor forskel på stormmåge og sølvmåge, både i størrelse og ydre, men den jæger glasværket hyrede til at dræbe et par hundrede måger kunne ikke kende forskel (Foto HMK).

Flere ornitologer har imidlertid registreret stormmågekolonien spredt rundt på tagene af flere lagerhaller. Blandt andre Finn Jensen, der de sidste 35 år har arbejdet på glasværket. Han oplyser, at han ikke har optalt kolonien eksakt, fordi det er svært at overskue fuglerederne på tagene. ”Men i størrelsesordenen 30-50 par. Samt et par strandskader”, siger han.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) har siden 2018 registreret de ynglende stormmåger og enkelte par sølvmåger. Godt og vel 50 par lyder buddet herfra.

Mosekomiteen optalte f.eks. 11. maj 2018 henved 10 rugende stormmåger, der kunne ses fra parkeringspladsen ved den gamle glasværkskro. Også på de østligste af lagerhallernes store tagareal har HMK registeret stormmågereder. Formentlig er stormmågerne spredt over et ganske stort tagareal, hvor størstedelen ikke kan ses fra den lavereliggende offentlig vej syd og vest for.

Aktindsigt i sagen afslører at Naturstyrelsen har givet i alt fire tilladelser til regulering af måger ved glasværket, der delvis ligger i EU-fuglebeskyttelsesområde nr.91, Holmegaard Mose m.m.:

9. maj 2018, 6. januar 2019, 28. august 2019 samt 6. januar i år.

I lighed med sidste år løber tilladelsen hele året. Men i 2018 kun i perioden 1. april og fire måneder frem.

Glasværkets ansøgning om at få lov til at skyde sølvmåger efter solnedgang blev 18. september sidste år afvist af Naturstyrelsen.

Almindeligvis tillades ikke regulering i ynglesæsonen. Naturstyrelsens skriver på sin hjemmeside:

”Det er ulovligt at skyde mågerne uden en særlig tilladelse. Naturstyrelsen udsteder kun tilladelser til regulering af måger i områder, der er særligt hårdt ramt, og hvor man forgæves har forsøgt at forhindre mågerne i at slå sig ned.
Reguleringen skal ske under hensyn til sikkerheden og dyreetiske regler, og kan for eksempel ikke finde sted efter æglægningen, der starter ved månedsskiftet fra april til maj.”

Men når fugle eller andre dyr vurderes at udgøre en sundhedsrisiko kan bekæmpelse også ske i ynglesæsonen og reder med indhold må da også ødelægges.

Jon Jacobsen forklarer: ”Hvis der kommer mågelort eller noget på de paller som vores glas er pakket ind i så kommer det i forbindelse med vores kunders produktionsapparat. Og vi videresælger jo direkte til fødevareindustrien.”

Ifølge warehouse manageren er det ikke muligt at forhindre mågeklatter på fødevareglassene. ”For vi kan ikke køre lastbilerne direkte ind i vores lagerhaller”, forklarer han.

Hættemåger og stormmåger ved Gødstrup Sø 31. marts 2012. 
I 70 år fra 1929 til 1999 husede Holmegaard Moses tørvegrave en stor hættemågekoloni på flere tusind par. Bortset fra nogle ganske få ynglepar har hættemågen været uddød som ynglefugl i Holmegaard Mose de sidste to årtier og er her og nu uden udsigt til at genindvandre. Med glasværkets udryddelse af en stormmågekoloni uddør endnu en fugleart i den førhen fuglerige mosen, der i dag er en skygge af sigselv. (Foto: Bo Tureby).

 

 

 

 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *