Stop naturskadelig jagt i Sjællands største mose (16. maj 2009)

Holmegaard Mose Komiteen appellerer nu til miljøminister og EU-Kommission om at stoppe al naturskadelig og ulovlig jagt i Sjællands største mose

Mosegodserne optrapper den givtige jagtforretning i disse år. Her Gisselfelds jagthytte ved jernbanen i Porsmosen 24. april i år med nye skydetårne i geledder, klar til videre transport ud i jagtterrænet. Med omfattende forstyrrelser til følge for det EU-beskyttede fugleliv

I morgen, lørdag den 16. maj, afløses forårets fred af ufred, når et stort antal bukkejægere fra nær og fjern rykker ind i Holmegaard Mose-området og med skarpe riffelskud afbryder nattergalenes sang fra solopgang ved 5-tiden.

Selvom der resten af foråret og halvdelen af sommeren ikke skydes lige så meget  som under efterårsjagten fra 1. september – og flere hundrede jægere til den tid rykker ud – så er bukkejagten i maj, juni og juli yderst skadelig for især de ynglende fugle.

I de kommende to måneder vil snesevis af jægere (over 200 forskellige bukkejægere anslås at jage i moseområdet), ramt af den såkaldte bukkefeber, forstyrre fuglelivet i stort set hvert et hjørne af det cirka 20 km2 store naturområde mellem Næstved og Haslev.

Bukkejægernes forstyrrelser kommer på det værst tænkelige tidspunkt af året, og igen i år vil for mange ynglefugle få spoleret deres yngleforsøg som følge af den udbredte bukkejagt.

Holmegaard Mose Komiteen udsendte 10. april et forslag til mere natur- og publikumsvenlig færdsel, og komiteen opfordrede i den forbindelse til indgreb overfor den omfattende jagt, der i årevis har trukket meget store veksler på mosens oprindelige natur, især fuglelivet. Mosekomiteen har desværre endnu ikke fået svar på sin henvendelse til miljøminister Troels Lund Poulsen samt Skov- og Naturstyrelsen.

Nødvendigheden af at få stoppet en stor del af jagten i Holmegaard Mose-området er imidlertid presserende, hvilket Mosekomiteen atter sætter fokus på i en ny henvendelse til miljøministeren samt EU-Kommissionen, hvor komiteen fremlægger dokumentation for lodsejernes naturødelæggelser og lovbrud samt myndighedernes manglende håndhævelse af bl.a. EU’s fuglebeskyttelsesregler.

For første gang nogensinde anskueliggøres problemets størrelse. Medlemmer af Mosekomiteen har således i de seneste måneder grundigt gennemgået en del af Holmegaard Mose samt hele Porsmosen og registreret skydetårne og skydestiger her. Tårnene er herefter indtegnet på et kort, hvorved det nu er muligt at se HVOR omfattende lodsejernes jagtlige udnyttelse af området er. Se kortet nedenfor (og klik på det for forstørrelse)

 

138 skydetårne og -stiger registreret i begyndelsen af 2009, frem til bukkejagtens start i maj, og indtegnet på kortet her. Det vurderes, at der i alt er cirka 200 skydeplatforme i EF-fuglebeskyttelsesområde nr.91.

Mange af de registrerede tårne er opstillet i strid med lovgivningen.

Komitémedlemmers gennemgang af cirka halvdelen af EF-fuglebeskyttelsesområde nr.91 afslørede over 100 skydetårne og skydestiger. Men det samlede antal af disse skæmmende og forstyrrende konstruktioner vurderes til at ligge på cirka 200!

Fra alle disse alt for mange skydetårne og -stiger udgår forstyrrelser i de kommende to måneder, hvor ynglende dyr og fugle har aller mest brug for fred.

Til trods for at Holmegaard Mose-området er en af Danmarks mest bevaringsværdige, og oven i købet har status af såkaldt EF-fuglebeskyttelsesområde, hvor Danmark siden 1983 har været forpligtet til at tage særlig hensyn til det internationalt betydningsfulde fugleliv.

Ved et af skydetårne i Broksø Enge har eksempelvis en musvåge dette forår bygget rede 50 meter borte, og når en jæger i morgen og de følgende morgener sætter sig i tårnet med sin jagtriffel, vil de voksne musvåger holde sig borte fra reden så længe jægeren er i tårnet. Et lignende problem eksisterer for et par duehøge, der har bygget rede tæt ved et andet skydetårn. Rovfuglenes unger går i værste fald til på grund af forstyrrelser fra bukkejægere.

I midten af maj sidste år iagttoges hvordan bukkejægere i Tuernes sydlige skovbryn bortjog adskillige grågåsepar med unger fra det åbne engparti kaldet Fladvandet. Gåseforældre og unger hoppede i panik i Susåen, ensbetydende med at adskillige af de sidstnævnte døde, idet den ulovligt uddybede og lavvandede å ikke er sådan lige til at komme op fra igen for små gåseunger.

Forstyrrelserne begrænser sig langt fra til at genere naturen fra midt i maj til midt i juli. Allerede fra april er jægere og ansatte ved mosegodsernes højt prioriterede jagtforretning i gang med at gøre forholdene ideelle for sæsonens bukkejægere.

Ved mange skydetårne slås vegetationen således, ligesom skovbrynene beskæres, hvorved udsynet fra de allestedsværende skydetårne er optimalt, så de højt betalende bukkejægere så nemt som muligt at nedlægge de eftertragtede bukke, som jægere er villige til at betale 8.000 kr. for at få lov til at jage. Pr. dag!

I april i år registreredes 200 meter skovbryn ud for et skydetårn i Sivholms sydøsthjørne beskåret.  Og nogle få hundrede meter nordligere konstateredes træerne langs centralvejen i Tuerne den 12. april kraftigt beskåret. En mand i en grøn pickup sås – og hørtes – samme dag beskære piletræer med en motorsav sydvest for skydetårnet mellem Tuerne og Sivholm. Arbejde, der havde stået på i adskillige dage foregik – som set mange gange før –  midt i det område, hvor Sjællands eneste par traner i de sidste 30 år har forsøgt at yngle. For det meste uden held. (Mosekomiteen offentliggør senere på måneden en grundig gennemgang af tranens forekomst i Holmegaard Mose-området og de store problemer denne meget sjældne fugl har bl.a. som følge af forstyrrelser fra bukkejagt)

Eksemplerne på slåninger omkring skydetårne i april og maj hvor fugle og dyr har brug for ekstra fred når de vælger yngleplads er desværre på ingen måde enkeltstående.

I hundredevis af steder i den store mose forstyrres fugle og dyr af slåning af vegetationen samt andre forstyrrende jagtrelaterede aktiviteter fra april og flere måneder frem.

 

Ulovligt skydetårn tilhørende Holmegård gods. Placeret ved siden af en vildtskov som godset under protester fra Naturfredningsforeningen og Ornitologisk Forening etablerede for 20 år siden i den sydlig del af Porsmosen. Godsets ønske om at plante endnu en vildtskov i Porsmose af hensyn til jagtforretningen behandles p.t. af Naturklagenævnet. Mosekomiteen afleverede den 13. maj sin afsluttende bemærkning i den verserende klagesag og har desuden appelleret til miljøministeren samt Skov- og Naturstyrelsen om at stoppe den kommercielle jagtpark-udvikling som mosegodserne ønsker på bekostning af EU’s fuglebeskyttelsesregler for området.

 

Det gør på ingen måde den helt uacceptable situation for fugle- og dyreliv bedre, at mange af skydetårnene og andre jagtinstallationer er opstillet i strid med loven.

 

Havde det været Christiania, var en større politistyrke for længst gået i aktion for at rydde mosejægernes mange ulovlige installationer og genoprette lov og orden i det – på papiret – særligt beskyttede naturområde.

Eksempelvis må skydetårnene ikke skæmme landskabet, må ikke placeres i skove, der er mindre end 0,5 hektar, må ikke være over en vis størrelse etc. Men disse regler overtrædes i vid udstrækning.

Holmegaard Mose Komiteen har i sin aktuelle henvendelse til miljøministeren opfordret til at han hurtigst muligt griber ind og stopper den ulovlige og naturødelæggende jagtlige udnyttelse af det EU-beskyttede fugleområde.

I brevet til miljøministeren understreger Mosekomiteen, at hovedproblemet ikke er, at lovgivningen vedrørende skydetårne og skydestiger i vid udstrækning er overtrådt. Hovedproblemet er derimod, at de naturødelæggende forstyrrelser, som den omfattende jagt forårsager, er ensbetydende med at en lang række fugle ikke kan udnytte det store naturområde. Det drejer sig både om EU-beskyttede trækfugle som f.eks. sædgæs i jagtsæsonen fra 1. september til og med januar, samt ynglefugle, blandt andet sjældne ynglefugle som trane, havørn, rød glente, duehøg m.fl.

Forrige år opfordrede en gruppe jægere til at forårsjagten på rådyrbukke stoppes, fordi de største og stærkeste hanner (med de største gevirer/opsatser) er de mest eftertragtede at skyde. Derved bortskydes de stærkeste hanner, der burde få lov at leve, så deres gode gener videreføres og sikrer sunde og stærke rådyr i fremtiden. Om dette umiddelbare fornuftige forslag bør gennemføres på landsplan har Holmegaard Mose Komiteen ikke nok faglig viden til at udtale sig om. Komiteen vil begrænse sig til at gentage opfordringen til miljøministeren om hurtigst muligt at få stoppet forårets bukkejagt samt generelt begrænse den jagtlige udnyttelse i Holmegaard Mose-området, så området fremover forvaltes i overensstemmelse med EU’s fuglebeskyttelsesregler til glæde for fugle, dyr. Samt mennesker, der kan færdes hensynsfuldt og fredeligt i det store naturområde, der har fortjent en bedre skæbne end skydetelt for hundredevis, eller snarere tusindvis, af forstyrrende jægere.

Se Mosekomiteens pressemeddelelse af 19. marts (om omdirigering af millioner til fupnaturgenopretning til brug til at stoppe den naturødelæggende jagt i Holmegaard Mose-området) ved at klikke her .

Se også artikler om de store kommercielle interesse bag mosejagten i kapitlet “Trusler/jagt “.

Holmegaard Mose Komiteen skal afslutningsvis opfordrer læsere til at udprinte komiteens plakat ”STOP naturskadelig JAGT I MOSEN” (der viser et lille udpluk af mosens flere hundrede skæmmende og i mange tilfælde ulovlige jagtinstallationer) og ophænge plakaten på steder hvor den bliver set af så mange som muligt.

 .