Miljøminister ligeglad med lovbrud i EU-naturområder (6. oktober 2010)

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN appellerede i foråret 2009 til miljøminister Troels Lund Poulsen om at gribe ind i Holmegaard Mose-områdets wild West-virkelighed, hvor lovgivningen i mange tilfælde er sat ud af kraft.

Blandt andet drives jagten i Holmegaard Mose-området i vid udstrækning i strid med loven. 15. maj sidste år sendte Mosekomiteen miljøminster Troels Lund Poulsen en grundig redegørelse om omfattende lovovertrædelser begået af lodsejere og moseområdets mange jægere. Eksempelvis er en stor del af naturområdets cirka 200 skydetårne opsat i lodret strid med loven.

28. maj kom der svar. Ikke fra Troels Lund Poulsen selv, men fra fuldmægtig i Miljøministeriet, cand. jur. Thomas Skovgaard Mortensen. Desværre et lidet brugbart svar. Kort sagt meddelte Skovgaard Mortensen blot, at jagt i et EF-fuglebeskyttelsesområde ikke behøver at være i strid med EU-reglerne, samt at lovovertrædelser kan anmeldes til politiet (se svarether)

Miljøministeriets svar er skuffende, både for Holmegaard Mose-områdets hårdt prøvede natur og for samfundet som helhed. Det er deprimerende, at landets øverste miljømyndighed ikke har større positiv interesse for et af DKs mest bevaringsværdige naturområder end at gennemfører usammenhængende og dyre konsensus-projekter i underdanig loyalitet med moseejernes kommercielle særinteresser.

Ligesom enhver retskaffen borger må beklage, at Mosekomiteens grundige dokumentation af omfattende lovbrud fra lodsejer- og jægerside overhovedet ikke interesserede miljøminister Troels Lund Poulsen.

Ej heller ønsker Miljøministeriet indsigt i Mosekomiteens viden om at EU-beskyttede fuglearter generes af den omfattende jagt.

Svaret fra Troels Lund Poulsens fuldmægtig afslører endvidere meget lidt samfundssind også i forhold til politiets arbejdssituation, der i de senere år er blevet markant forringet som følge af en problematisk politireform samt voksende arbejdsbyrder til for for få mand. Hvad siger politiet til at få ekstra 50-100 ressourcekrævende anmeldelser af lovovertrædelser i Holmegaard Mose-området til det i forvejen overbebyrdede mandskab? Blot fordi Miljøministeren ikke vil ta’ ansvar for en uacceptabel fundamental ulovlig situation.

For at forsøge at undgå at belaste politiet yderligere med en sag, der bør løses ved at Miljøministeriet stillede større krav til sin egen arbejdsindsats, samt til moseejerne, skrev HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN 1. september til den nye miljøminister, Karen Ellemann, i håbet om at hun vil udvise mere forståelse for behovet for et overordnet indgreb overfor den naturskadelige og ulovlige jagt i Holmegaard Mose-området. (Se brev her)

Vælger Miljøministeren også denne gang at lukke øjnene for de alvorlige problemer den ikke kommercielle, oprindelige  natur har i Holmegaard Moseområdet, der oven i købet har status af EU-fuglebeskyttelsesområde, har vi i Mosekomiteen ikke andet valg end politianmelde bl.a. de mange ulovlige skydetårne.

Mosekomiteens talsmand siger: ”Det er for dårligt, at miljøministeren intet gør når omfattende lovløshed og gener for EU-beskyttet natur er dokumenteret så grundigt.

Miljøministeriets indsats for naturen i Sjællands største mose er simpelthen under lavmålet. Vi har i Mosekomiteen i lang tid grundigt orienteret om de alvorlige naturforvaltningsproblemer i EF-fugleområde nr.91, ikke bare mht. med hård jagt, uden at man har gjort noget som helst for at afhjælpe naturens ringe livsvilkår, lodsejeres ødelæggelser, lovbrud med mere.”

”Sidste forår dokumenterede Mosekomiteen, at der i alt er opsat cirka 200 skydetårne og –stiger i moseområdet. Brugt af flere hundrede jægere, hvis bukkejagt midt i fuglenes ynglesæson i årevis har skadet mosens vilde dyre- og fugleliv. Ud over at skade den EU-beskyttede natur er mange af tårnene opsat i strid med de love og regler, der gælder for den slags konstruktioner i landskabet.

Havde dette været Christiania var der for længst blevet sendt en kampklar politistyrke ud for at rydde de ulovlige bygninger. Men det er netop ikke Christiania, derimod de tre indflydelsesrige godser, Giselfeld, Broksø og Holmegård, der står den siddende regering nær.”

Se også artikel om ulovlig fangst af fredede rovfugle og krager her.