Stop skadelig jagt i internationale fugleområder (2. september 2013)

 Hele fire havørne og to fiskeørne holdt til i F101 indtil jagtsæsonens start jog dem og mange andre fugle bort. Her ung havørn 30. august i Ejlemade Sø.

  

“Som var 3. Verdenskrig brudt ud!”

Sådan beskrev en tidligere beboer midt imellem de fire gods-søer sydøst for Haslev jagtsæsonens start.

Nu skete det så igen. I søndags. Udover mindelsen om krig har jagtpremieren med ét ødelagt den ornitologiske sensommeridyl man har kunnet nyde i de seneste uger.

Indtil i søndags vrimlede det således med spændende fugle bl.a. ved de fire søer mellem Gisselfeld og Bregentved Slot, der har status af EU-Fuglebeskyttelsesområde (F101).

Imponerende havørne og fiskeørne, røde glenter og rørhøge. Lappedykkere, ænder, gæs, flere svanefamilier og elegante hejrer på jagt efter fisk i vandkanten, omkring ½ meter lavereliggende end normalt, pga. den tørreste sommer i 17 år, inklusiv et tørt forår.

Imponerende fiskeørn ved Nielstrup Sø i slutningen af august 2013.

30. august bød på en helt særlig naturoplevelse ved Nielstrup Sø, hvor en rekordstor flok svaler pludselig kom hvirvlende nordfra som en overdimensioneret bisværm lige inden mørket faldt på, for – alle 3-5000! – at flyve til overnatning i søens rørskov.Dog ikke to, som et par dværgfalke sikrede sig som varm aftensmad efter en fascinerende opvisning i  ekvilibristisk, ikke støjende jagt- og  flyveteknik.

Siden 1. september er antallet af fugle i de fire søer formindsket pga. jagt. Søndagens jagtstart var dog behersket målt i antal skud og omfang sammenlignet med andre år.  Premieredagen gik ud over Nielstrup Sø og Søtorup.  Fuglerige Ejlemade Sø gik fri. Dog kun til mandag morgen, hvor skuddene bragede løs herfra før daggry, formentlig fra jægere sejlet ud i de cirka 10 nyistandsatte skydeskjul anbragt på pæle i søen.

De flere tusind fugle, der indtil for knapt to døgn siden levede i fred, vil i de kommende uger forsøge at overleve ved at flygte fra sø til sø . Og til nabonaturområder længere væk. Men som jagtsæsonen skrider frem, vil områdets mange hundrede jægere og de tusindvis af skud de i de kommende fem måneder løsner, permanent bortjage – eller nedskyde – hovedparten af de fugle, der under naturlige, uforstyrrede, forhold ville opholde sig i det attraktive sø-område.

Det er brandærgerligt,  at en enkelt gruppe, pengestærke, naturbrugere på denne vis får lov til at degradere værdien af internationalt beskyttede naturområder. Både for de – på papiret – beskyttede fugle, samt mennesker med hensynsfuld, ugenerende og sund interesse for naturen, der må se sig berøvet fine naturoplevelser.

Derfor har HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) skrevet et fællesbrev til miljøminister Ida Auken, samt de fire godser Bregentved, Gisselfeld, Holmegård og Broksø med en appel om at stoppe den forstyrrende, kommercielle jagt.

Og der er rigtig mange gode argumenter for dette, både i EU-fugleområde F101 og nabo-EU-fugleområde F91 – to vigtige fuglelokaliteter af international betydning, som vi i HMK i mange år har arbejdet på at få bedre forvaltet.

Egnens første havørnepar i et halvt århundrede ville i efteråret 2009 formentlig ha’ bygget Danmarks flottest ørnerede godt og vel ½ km syd for Bregentved Slot. Parret sås flere gange i toppen af en nordamerikansk kæmpegran lige nord for Ulse sø. Men vedholdende jagtforstyrrelser var efter al sandsynlig grunden til, at Haslevegnen ikke blev kendt for landets flotteste ørnerede.

Danmarks flotteste ørnerede ville sandsynligvis have tronet her i 2010 i toppen af denne amerikanske kæmpegran, hvis ikke omfattende jagt igen og igen havde forstyrret det indflytningsparate ørnepar

I årtier har grønne organisationer forsøgt at få opstillet fugletårne og informationstavler, så besøgende og forbikørende herved vejledes til gode naturoplevelser i F101 & F91 under hensyntagen til fuglene. Men ejere og myndigheder har blokeret. I en tid med fokus på positiv naturforvaltning og befolkningens ønske om flere og bedre naturoplevelser, er det både uforståeligt og uacceptabelt, at de nævnte områder forvaltes så natur- og publikums-uvenligt som tilfældet er.

Holmegaard Mose-område er i det sidste tiår blevet naturgenoprettet for over 10 millioner kr. De store skatte- og EU-finansierede tilskud til jordejerne har dog paradoksalt nok ikke beskyttet områdets fugleliv mod et af Danmarks hårdeste jagttryk.

Lokale ornitologer udtaler vemodigt, at de holder sig helt væk i jagtsæsonen, fordi de bliver deprimeret over det de se; fordi fuglene simpelthen jages væk.

 12 traner hen over resterne af Porsmosens gamle naturskov hvor en havørn anes, 29. august 2013.

Eksempelvis områdets sjældne traner, der har Sjællands vigtigste ynglested her, men som i de sidste tre år ikke har opfostret en eneste unge, formentlig pga. af forstyrrende bukkejagt fra midt i maj og til midt i juli, midt i fuglenes ynglesæson.  Og når naturområdets gamle, barnløse traner i løbet af sommeren får selskab af udefrakommende traner, forsvinder alle umiddelbart efter 1. september, jaget bort af den ekstremt hårde og forstyrrende jagt.

I F91 ligger den naturgenoprettede Gødstrupsø, som skatteborgerne alene har betalt over 3 millioner kr. for. Søen er kendt for et rigt trækfugleliv, der dog i høj grad jages bort i jagtsæsonen.

Alle fotos ovenfor: Bo Tureby.