FotosNye opgravninger i “Jagtmenageriet” i nordvestlige Tuerne konstateret i foråret 2009. Igen er tidspunktet på året for forstyrrende gravco-graverier det værst tænkelige, f.eks. med hensyn til ynglende traner.

Billederne foroven og foreneden viser en generel, beklagelig udvikling for Holmegaard Mose-området: Jordejerne ønsker området effektivt drænet, så man kan tjene penge på landbrug, skovbrug og jagt. Jægerne kompenserer for moseejernes (i mange tilfælde) ulovlige vandstandsænkninger ved at gave massevis af vandhuller/jagtsøer, der almindeligvis forvandles til grumsede mudderhuller når de hvert år i juni fyldes med mængder af skydeænder, der opfodres på udlagt korn. Menageriet tiltrækker rotter og rovdyr, og de idelige menneskelige “pleje”-aktiviteter forstyrrer naturen. Jægerne løser adgangskort til denne rotte-, skur-, trådhegns og fælde-befængte karrikatur af et moselandskab med samme middel som landbrug og skovbrug: Penge.

Ulovlig slåning i tg.39, forår 2009. Ud over at det er ulovligt at ændre tilstanden i vådområder, så er tidspunktet for slåningen (endnu engang) det værst tænkelige på året, netop hvor fugle og dyr har påbegyndt ynglesæsonen og har aller mest brug for fred.

De ulovlige slåninger her i den nordvestlige del af Holmegaard Mose, kaldet Tyvekrog, tilhørende Gisselfeld, blev første gang konstateret i slutningen af 1990’erne, få år efter en kontroversiel og særlig hensynsløs bestyrelsesledelse havde taget magten på det hovedrige gods under kuplignede omstændigheder.

Ulovlige skydekorridor-slåninger som den der ses på billedet ovenfor er registreret flere steder i Tyvekrog i de sidste cirka 10 år.

 

Maj 1985, viberede i S.1  – en af de mange fuglereder, der igennem, årene er blevet ødelagt af den intensive landbrugsdrift i Holmegaard Mose-områdets ca.350 hektar intensivt dyrkede enge.

 

Ca. 100 hektar af Holmegård gods’ jorde ved Røde bro har siden efteråret 1993 været braklagt. Det har EU årligt betalt Holmegården ca.2.500 kroner pr. hektar for. I alt en kvart million kr. pr. år. Eller 3,75 millioner for de 15 år, der er gået siden 1993. 2008 er sidste år med EU-braklægningstilskud, og nu arbejder Holmegård samt Skov- og Naturstyrelsen på et “naturgenopretningsprojeket”, der desværre handler mere om bevarelse af de pengeinteresser, der i årevis har sat dagsordenen – end om at bevare naturen.

 

I de 15 år, hvor Holmegård har fået i alt ca.3,75 millioner kr. fra EUs skatteplagede brogere har godset oveni tjent masser af penge på udlejning af jagt, bl.a. attraktiv bukkejagt, hvis udfoldelsesmuligheder er blevet væsentligt forbedret siden engenes braklæggelse.

 

1000 kr. pr. hektar pr. år er lig med 1,5 millioner på 15 år. Alt i alt en indkomst på cirka 5 millioner kroner for ca.100  hektar lavtliggende mosejord, der aldrig skulle have været omdannet til kornmarker set fra samfundets og naturens synsvinkel.

I en artikel trykt den 18. maj 1985 i Næstved Tidende blev F.A. Lassen fra Holmegård gods spurgt om hvad han følte ved godset aktuelle nedpløjning af ca.50 vibereder i godsets ca.100 hektar intensivt dyrkede enge omkring Røde Bro. “Hvad jeg føler!?”, udbrød kammerherren forbavset, “det véd jeg ikke. Sådan har det altid været.”

 

Siden begyndelsen af 1970’erne har Broksø og Holmegård godser tilsammen løseligt anslået massakreret 2.000 vibereder (hver med 4 æg = 8.000 vibeunger) som følge af intensiv dyrkning af moseengene.

 

På billedet ovenfor ses traktorer fra Holmegård gods i færd med at pløje S.1 i maj 1985.

På trods af at Miljøministeriet i en kendelse i 1985 pålagde Vestsjællands Amt at retetablere vandløbsafdelingens voldsomme uddybning af Susåen tre år tidligere, skete dette aldrig. I stedet uddybede amtet på ny Susåen i maj 1988 og en række lodsejere fulgte straks op på amtets ulovlige arbejde med nye kanaluddybninger og dræningstiltag.

Foto taget 16. maj 1988

Giftoversprøjtet og oppløjet mose-parti 1 km nordvest for Broksø Slot, 15. maj 2009.

Broksø gods har i årevis drevet biologisk ubæredygtigt landbrug, i mange tilfælde i strid med loven.

½ km vest for billedet her, i den del af Kroglyng, der ejes af Gisselfeld, ødelagde dette moseejende gods i 2009 knap 1 hektar bevaringsværdig modenatur. Beskrevet og beklaget af Naturfredningsforeningen.”Utroligt at godset ikke påskønner den unikke natur de selv ejer og forvalter”, skriver DN-Mosegruppen på sin hjemmeside www.holmegaard-mose.dk.  Klik her og læs mere.

  Een blandt mange nyetablerede jagtsøer. Omkranset af nyligt giftoversprøjtet og delvis oppløjet mose og mosevegetation (se billedet ovenover)

En fattig menneskeskabt pseudonatur, der skaffer indkomst til ejerne, som i årtier har erstattet Holmegaard Mose-områdets oprindelige natur.

15. maj 2009.

 
Igen og igen er dræningen af Holmegaard Mose-området blevet forstærket. Ovenfor Holmegaard gods’ ulovlige afvandingssystem i den sydøstlige del af Holmegaard Mose, 1994.
Straks amtet i maj 1988 for 2. gang på 5 år havde uddybet Susåen ulovligt gravedes kilometervis kanaler dybere af private lodsejere.

Her en afvandingskanal med stærkt forøget afvandingseffekt til skade for naturen i Porsmose tilhørende Gisselfeld Kloster.

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *