Miljøminister inddrages i sag om ulovlig afvanding af EU- fugleområde

20. OKTOBER 2019: I 1½ år har Holmegaard Mose Komiteen forgæves forsøgt at få Næstved Kommune til at tage ansvar for en ulovlig uddybning af Jydebækken som kommunen udførte i maj 2018.

I sidste uge opgav Mosekomiteen kommunen og sendte en gennemillustreret klage til miljøminister Lea Wermelin.

Komiteen kræver kommunen holdt ansvarlig, en uvildig opmåling af naturområdets næststørste vandløb og genoprettelse af naturen.

Komiteen skriver bl.a.:

”Bemærk på billederne især de store mængder af grå gytje; et aflejret materiale fra dengang Holmegaard Mose-området var en stor senglacial smeltevandssø. Tilstedeværelse af dette i det opgravede materiale dokumenterer at der er tale om – omfattende – ulovlig uddybning.

Som det sås i marts 1982, da Susåen ulovligt blev voldsomt uddybet på samme vis på en 2,5 km lang strækning – en veldokumenteret ulovlighed som det aldrig lykkedes Dansk Ornitologisk Forening og Miljøstyrelsen at få genoprettet. I stedet fortsatte de magtfulde mosegodser, Gisselfeld Holmegård og Broksø deres miljøskadelige – og ulovlige – industrilandbrugsdrift. Mosegodsernes to- eller trecifrede millionindtægter på korndrift i over 300 hektar mose, der aldrig skulle have været opdyrket, er skaffet på ulovlig vis og burde fratages godserne. Som et minimum burde jorderne konfiskeres og gives tilbage til den mishandlede mosenatur.”

Sjællands største Mose-område blev for 36 år siden udpeget som internationalt beskyttet fugleområde. Særligt områdets op 4-5 km2 enge – Sydsjællands største ferske engområde – er vigtig for en lang række fuglearter, især vandfugle.

For engenatur og dens fugle er det altafgørende, at områdets vandløb jævnligt oversvømmer omgivelserne. Jo oftere og jo mere des bedre.

Desværre ønsker lodsejerne det modsatte: ikke for våde arealer, der kan anvendes til landbrug, skovbrug og kommerciel jagt.

Voldsomme opgravninger – som et månelandskab – fotograferet i februar 2019 (fotos: HMK)

Også selvom en stor del af de alt for lavtliggende kornmarker blev opgivet dyrket helt tilbage i 1993 og der siden er udgravet kunstige snoninger af både Susåen og Jydebækken i dyre domme (betalt af skatteyderne og udbasuneret som vigtige naturforbedringer) har lodsejernes naturødelæggende kommercielle interesser forrang.

De mange millioner kr. myndighederne har brugt på at naturgenoprette (uden rigtig at naturgenoprette) samt to gange om året opgrave al åvegetation samt eventuelt også sedimentaflejringer med store gravemaskiner, der arbejder, forstyrrer og CO2-forurener i flere uger hvert år, afslører en bedragerisk og alt andet end bæredygtig forvaltning i det der på papiret er et femstjernet internationalt betydningsfuldt vådområde.

Svar fra ”Team Vand & Natur”

I en mail til Holmegaard Mose Komiteen (HMK) af 15. oktober skriver Palle P. Myssen fra Næstved Kommunes Center for Plan og Miljø,
Team Vand og Natur:

”Jydebækken er et offentligt vandløb, som betyder at Næstved kommune vedligeholder vandløbet fra udspring til udløb i Suså. Til denne vedligeholdelse hører bl.a. to årlige grødeskæringer, samt kontrolopmålinger af disse vandløb med års mellemrum. Lever disse målinger ikke op til de krav, der er fastlagt i gældende regulativer, påbegyndes maskinel oprensning. Jydebækkens fulde længde er offentlig og tilsyn og vedligeholdelsen gennemføres af vores (Næstved kommunes) åmænd.

Kommunen har som du nævner for år tilbage gennemført en restaurering/gensnoning af den nederste del af Jydebækken. De mange sving gør, at hastigheden for det gennemløbende vand nedsættes, men giver samtidig en god variation for dyre- og plantelivet generelt. Langsomt flydende vand giver desværre ofte på sigt aflejringer, der efterfølgende skal maskinelt oprenses.

Kontrolopmålinger af vandløbet har vi senest fået foretaget i sin fulde længde (st.0-9956m) i 2016. Yderligere kontrolopmålinger er foretaget på de øverste 4 km. i 2018. Orbicon, et firma med mange års erfaringer inden for vandløbsopmåling, har foretaget kontrolopmålinger og afrapportering af data fra Jydebækken. Alle de kontrolopmålinger fra alle offentlige vandløb, ligger frit tilgængelige på kommunens hjemmeside.

På baggrund af den fulde opmåling i 2016, blev der, for at undgå oprensning, indgået en aftale med lodsejeren. Aftalen har gået på hyppigere, men ikke så kraftige grødeskæringer på den nederste restaurerede strækning fra st. 6616-9956m. Baggrunden er, at Grenet Pindsvineknop, en aggressivt voksende sumpplante, gang på gang voksede ud i strømrenden og lukkede for vandstrømmen på strækningen og dermed afledningsevnen. Sikringen af strømrenden har betydet, at de nederste dele af vandløbet er grødeskåret hyppigere og hårdere i en rende med håndkraft. Arbejdet er udført af  åmændene, hvor de har kunnet bunde og resten er taget maskinelt med mejekurv.

Nu i 2019 har vi grødeskåret på samme måde, som foregående år i sommerens grødeskæring. Men i efteråret 2019 benytter vi en helt ny teknik, som er mere miljøskånsom, en såkaldt grødepincet.  Denne pincet, som sidder på et bæltekøretøj, kan effektivt bekæmpe de uønskede pindsvineknop i vandløbet. Fordelen ved denne metode er, at den kan fjerne hele planten med rødder og sideskud uden at ødelægge bunden af vandløbet. Dette arbejde er påbegyndt torsdag d. 10. oktober og forventes afsluttet onsdag d. 16. oktober. ”

Tonsvis af senglaciel søgytje opgravet på et ekstremt dårligt valgt tidspunkt i maj 2018, lige før den værste sommertørke i mands minde. Her fotograferet i februar 2019 (fotos: HMK)

 

Kommune forbigår sagen kerne

HMK svarede samme dag Næstveds Team Vand & Natur:

”Tak for mail. Der dog overhovedet ikke forholder sig til kernen i vor henvendelse. Nemlig, at Jydebækken ulovlig blev uddybet af Næstved Kommune i maj 2018.

Du skriver, at der danner sig ekstra mange aflejringer i åen siden den blev kunstigt bugtet (i 2011), og at der derfor skal opgraves aflejret materiale hyppigere end før bugtningen. Men de minimum 75 cm bund der er gravet op ved åens udløb i Susåen er imidlertid ikke aflejringer, men søgytje aflejret for flere tusind år siden, da området var en stor smeltevandssø.

Det samme materiale er fundet i store mængder langs åen på en ca. 1½ km. lang nøje undersøgt strækning ca. 1 -2½ km. opstrøms.

På denne baggrund forlanger vi åen nyopmålt af en uvildig instans og al afvandende ”oprensning” af åen stoppet indtil man véd hvilket bundniveau man graver i.

Vi skal afslutningsvis kritisere, at kommunen har påbegyndt en opgravning af åens naturlige plantevegetation. Vi mailede 18. juni i år vor dokumentation af kommunes ulovlige åuddybning i maj 2018 og bad om svar på dette. Men blev ignoreret og fik aldrig nogets svar. Som vi desværre har set det mange gange før.

Pindsvineknop og alle andre nu opgravede planter, der i de sidste par dage beklageligvis er opgravet af en stor, gravemaskine på larvefødder, der har forstyrret områdets fugle- og dyr, kunne have begrænset den skade på naturen som kommunens ulovlige uddybning af Jydebækken i 2018 har forårsaget ved at bremse den alt for kraftige afvanding, som ejeren Holmegård gods ønsker. Kommunen bør respektere både loven/åregulativet/bundkoter samt de internationale fuglebeskyttelsesregler, der har været gældende i Sjællands største – men desværre (af ejere og svage myndighedsinstanser) meget mishandlede – mose-område siden 1983.

Vi ser frem til hurtigt svar på vor mail her, der også er mailet til miljøminister Lea Wermelin til orientering.”

Næstved Kommune lyttede ikke til HMKs appel 14. oktober om at udlade opgrave Jydebækkens vegetation. Her opgravede siv og maskinen bag det naturskadelige arbejde 17. oktober (fotos: HMK)

 

Forbrydelse betaler sig

Igen og igen har lodsejere og forvaltningsmyndigheder ulovligt forstærket afvandingen af Sjællands største mose- og engområde, der i de sidste 36 år burde have været beskyttet af bl.a. EUs fuglebeskyttelsesdirektiv og Naturbeskyttelseslovens § 3.

Holmegaard Mose Komiteen (HMK) udgav i 2016 rapporten ”Millioner spildt på forfejlet naturgenopretning i Sjællands største mose”, der dokumenterer de lovløse og naturskadelige tilstande skabt af lodsejere og svage myndigheder.

Læs rapporten via link her: https://holmegaardmose.dk/?p=203

Til trods for at Naturstyrelsen m.fl. har brugt ikke under 35 millioner kr. på oftest værdiløs naturgenopretning i Holmegaard Mose-området siden årtusindskiftet, er ingen af projekterne nogensinde blevet evalueret. HMK er alene om – også – at have gjort det.

Tilbage i marts 1982 uddybedes Sjællands største vandløb Susåen på en 2,5 km lang strækning igennem Holmegaard Mose-området med ekstrem skadelig effekt for fugleliv og mosenatur. Men til stor gavn for Broksø gods’ og Holmegård gods’ natur- og miljøskadelige korndrift.

Den ulovlige åuddybning på op mod en meter blev takket være HMK-talsmand og Dansk Ornitologisk Forenings dokumentationsarbejde dømt ulovlig af Miljøstyrelsen. Men selvom styrelsen pålagde daværende Vestsjællands Amt – der udførte den ulovlige uddybning, hårdt presset af især Broksø gods – at genoprette de 2,5 km åløb, skete det aldrig. I stedet udførtes nye, ulovlige uddybninger af Susåen.

Danmarks Naturfredningsforening blev i 1990’erne grundigt orienteret om Susåskandalen og opfordret til at anlægge en retssag den var eneste grønne forening med ressourcer til. Men trods foreningens betegnelse af sig selv som ”naturens advokat” afslog man. Fredningsleder Jesper Refn udtalte, at det bare ville ødelægge det gode samarbejdsklima i Naturklagenævnet”.

DNs konsensuspolitik med lodsejerne skulle vise sig at blive dyr for både skatteydere og mosenatur.

I juli 1994 uddybede daværende Holmegaard Kommune ulovligt Porsmosens største vandløb, der bortleder vand fra Gødstrupsøen, som dette år blev tømt for vand for 4. gang under hundredevis af fredede, ynglende vandfugle. En klar ulovlighed som daværende Storstrøms Amt mod bedre vidende undlod at gribe ind overfor. Som det er set igen og igen, lod man i lodret strid med loven lodsejer- og landbrugsinteresser massakrerer det lovbeskyttede og sjældne fugleliv.

Til trods for at uddybningen af Porsmosevandløbet blev dømt ulovlig af samtlige ankeinstanser, incl. Naturklagenævnet, blev vandløbet aldrig genoprettet og også denne lovovertrædelse betalte sig i rigt mål for de naturødelæggende lodsejere.

Omfanget af ulovligheder er langt større end de nævnte eksempler her.

 

Læs også:

”Anmeldelse af ulovlig uddybning af Jydebæk ignoreret af Næstved Kommune i fire måneder”, via link her: https://holmegaardmose.dk/?p=959

&

”Ulovlig uddybning af Jydebækken yderligere dokumenteret”, via link her:

https://holmegaardmose.dk/?p=1404

 

 

 

 

Foto af gravemaskine

Foto af udløb i Suså, gytje

Flemmings bedste fotos

 

 

 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *