Anmeldelse af ulovlig uddybning af Jydebæk ignoreret af Næstved Kommune i fire måneder

Fra: Journalist Jesper Petersen [mailto:mose@paradis.dk]
Sendt: 20. september 2018 10:46
Til: ‘teknik@naestved.dk‘; ‘naestved@naestved.dk
Emne: Vedr. naturødelæggende uddybning af Jydebækken

Til Næstved Kommune.

Kære læser.

Det er knapt fire (4) måneder siden vi mailede nedenstående vigtige brev til Næstved Kommune, men vi har endnu ikke modtaget noget svar.

Vi skal derfor rykke kommunen for et svar hurtigt.

Vi skal samtidig anmode kommunen om at sikre, at der ikke foretages ”oprensninger”/uddybninger i Jydebækken, indtil den anmeldte ulovlighed er sagsbehandlet af den ansvarlige myndighedsinstans.

Vi har siden vor anmeldelse af uddybningen af Jydebækken i begyndelsen af maj i år indsamlet yderligere dokumentation for den beklagelige, naturskadelige ulovlighed.

Afslutningsvis skal vi påpege, at ulovlighedens, samt kommunens alt for sendrægtige respons, fik en ekstra uheldig effekt som følge af den historisk tørre sommer. Den i forvejen alt for drænede mose- og engnatur i Sjællands største moseområde blev således mere skadet af uddybningen for knapt fem måneder siden, end det ville have været tilfældet under normale vejrforhold.

Denne skrivelse er også sendt til Næstved Naturråd.

Venlig hilsen

Jesper Petersen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

Søtorupvej 5

4690 Haslev

Fra: Journalist Jesper Petersen [mailto:mose@paradis.dk]
Sendt: 22. maj 2018 14:25
Til: ‘teknik@naestved.dk‘; ‘naestved@naestved.dk
Emne: Vedr. naturødelæggende nyuddybning af Jydebækken samt formodet ulovlig bro over Susåen ved Broksø gods

Til Næstved Kommune

Vedr. nyuddybning af Jydebækken og (ulovlig?) bro over Susåen ved Broksø gods.

Vi skriver vedr. to forhold, som vi skal bede kommunen tage sig af.

I efteråret konstaterede vi at (formentlig) Broksø gods (opprioriterede jagtafdeling) har anlagt en bro over Susåen fra godsets jagtlokaler/faciliteter godt og vel 100 meter opstrøms Broksø Bro til nordøstbrinken af Susåen, hvorved jægerne nemmere og hurtigere kan komme på jagt i den nordlige del af Broksø Enge. Se foto fra oktober 2017 vedhæftet.

Tidligere på måneden blev Jydebækken – igen – ulovligt uddybet til skade for naturen i det store engområde ved Røde Bro, der er afhængig af høj vandstand og tilbagevendende oversvømmelser med særlig høj vandstand. Bl.a. engsnarren. Vi citerer fra vores egen 1½ år gamle rapport ”Millioner spildt på forfejlet naturgenopretning i Sjællands største mose”:

”Skov- og Naturstyrelsen udgav i 2000 endnu en ”handlings”-plan. Denne specifikt for engsnarren i artens syv vigtigste områder i Danmark, heriblandt HMO, hvor landets højeste antal territoriale fugle var registreret i perioden 1997-99, nemlig 8 syngende hanner. Men også denne handlingsplan viste sig ikke at være det papir værd som den var skrevet på. Her 16 år senere er engsnarren ved at takke af som ynglefugl i HMO takket være bl.a. forkert naturforvaltning af de store engområde øst for Holmegaard Mose. I Skov- og Naturstyrelsen rapport fra 2000 lyder det ellers som om man var villig til at handle: Engsnarren er i dag den eneste dansk ynglefugl, som på verdensplan er truet og opført i IUCNs seneste rødliste. Derudover er engsnarren opstillet i EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv, som en art, der er truet i EU landene og for hvilken der skal gennemføres særlige beskyttelseshensyn (bilag I arter). Arten er desuden omfattet af både Bern- og Bonnkonvensionerne. I Bernkonvensionen, om beskyttelse af trækkende arter af vilde dyr, hører engsnarren til en af de arter, hvor der skal indgås internationale aftaler om beskyttelse af arten. I Danmark er engsnarren opført i den seneste danske rødliste fra 1997, som forsvundet, da det blev vurderet, at der ikke fandtes en fast ynglebestand i Danmark.”

Læs hele rapporten via link her: http://www.holmegaardmose.dk/images/milio.pdf

Nyuddybningen af Jydebækken forværrer den i forvejen forkerte udvikling i Holmegaard Mose-området og vi har følgende spørgsmål til Næstved Kommune:

Hvad er baggrunden for nyuddybningen? Hvem er ansvarlig for uddybningen af Jydebækken? Hvad hedder entreprenøren? Hvordan har myndighederne indledningsvis sikret sig, at der ikke bliver gravet for dybt?

Nu hvor enhver med kendskab til moseområdets geologiske historie kan se, at der er gravet for dybt, idet store mængder søgytje er opgravet, skal vi anmode om at der bliver foretaget en nøjagtig opmåling af Jydebækkens bund, så man præcist får klarlagt hvor meget Jydebækken ulovligt er uddybet så åen hurtigst muligt kan blive restaureret og ødelæggelsen af naturen stoppet.

 

 

 

 

 

 

 

Gravco og store mængder opgravet gytje ca. 50 meter syd for Røde Bro.

Venlig hilsen

Jesper Petersen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

Søtorupvej 5

4690 Haslev

Tlf. 5632 6470

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *