Brev til Faxe Kommune om Suså, 13/8-08. Og rykker 16/9

Til kommunalbestyrelsen i Faxe Kommune

samt vandløbsmedarbejder Jim Hansen

                                                                                                            Søtorup d.13. august 08

Vedr. Susåens løb igennem Holmegaard Mose-området:

Siden juli sidste år har Holmegaard Mose Komiteen skrevet til Faxe kommune og telefonisk talt med kommunens vandløbsmedarbejder, Jim Hansen, der i forbindelse med vores første påtale af kommunens – efter vor opfattelse ulovlige – ”oprensninger” af Susåen igennem Holmegaard Mose-området inviterede os til møde om sagen.

Beklageligvis vendte Jim Hansen aldrig tilbage. Efterfølgende breve til Jim Hansen er ikke blevet besvaret af ham.

Vi skal stærkt beklage, at Jim Hansen løb fra sit eget forslag om dialog. Kommunens nedskydning af den  mulighed for samtale som man selv inviterede til sidste sommer for at høre hinandens synspunkter efterlader jo kun een vej fremad.

I den forbindelse skal vi med henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen venligst bede om at få en kopi af Suså-regulativet – inklusiv alle koterne – gældende for å-strækningen igennem Holmegaard Mose-området. Vi er i Mosekomiteen interesseret i å-strækningen fra Pindsobro til starten på Torpe Kanal. Som et minimum kote-stationerne fra 10.4 til 14.2.

Det seneste gældende regulativ for Susåen er fra 1994, har vi nyligt erfaret.

Den mangeårige strid om forvaltningen af Susåen hidrører fra en voldsom, ulovlig uddybning af Susåen som blev foretaget af Vestsjællands amt i marts 1982. På en ca. 2,5 km. lang strækning igennem Holmegaard Mose-området blev Susåen gravet op til trekvart meter for dyb og dobbelt så bred som tilladt. Amtet benægtede efterfølgende pure at man havde uddybet og udvidet Susåen, men Miljøministeriet gik ind i sagen og konkluderede i en afgørelse fra 1985, at Vestsjællands amt havde overtrådt loven og pålagde amtet at genetablere Susåen på den ulovligt uddybede og udvidede strækning. Det skete imidlertid aldrig.

I stedet intensiverede amtet sin lodret ulovlige forvaltning af frygt for kravet fra mosegodserne Broksø og Holmegård, hvis naturødelæggende landbrugsdrift i det ca. 400 hektar store engområde, der støder op til Holmegaard Mose mod øst og nord, på bedste Wild West-facon har undergravet retssamfund og internationalt betydningsfuld natur i de sidste 26 år. De mange naturødelæggende lovbrud i det store mose- og engområde skærpes af det forhold, at området i 1983 blev udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, hvor Danmark forpligtede sig til at forvalte mose- og eng-naturen ekstra  natur og fuglevenligt. Desværre skete det modsatte.

Vestsjællands amt meddelte i 1988, at Susåen ville blive opmålt året efter, i 1989. Os bekendt skete dette ikke. I et brev af 10 august 2004 meddelte amtsborgmester Hans Jørgen Holm samt Vestsjællands amts natur og miljø-afdeling, at Susåen blev opmålt i bl.a. i 1992 og 2002.

Da amtet nu er nedlagt og vandløbsvedligeholdelsen i det pågældende område er overgået til Faxe Kommune, skal Holmegaard Mose Komiteen venligst bede om at få oplyst hvilke år Susåen er opmål, siden august 1985.

Og med henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen skal vi venligst desuden bede om at få udleveret kopi af  alle kotedata fra samtlige opmålinger af Susåen i Holmegaard Mose-området. Som nævnt er det først og fremmest kote-stationerne fra 10.4 til 14.2 vi ønsker at se.

Vi møder gerne op på rådhuset og forestår selv kopieringen af materialet på en kopimaskine, der kan betjenes af borgerne.

Ønsker kommunen betaling for kopierne oplys os da venligt indledningsvis den samlede pris.

  

Venlig hilsen

 

Holmegaard Mose Komiteen

v. talsmand Jesper Petersen

Søtorupvej 5A

4690 Haslev

Tlf. 5632 6470


Til Faxe Kommune

Att. Jim Hansen og borgmester René Tuekær

 

                                      Søtorup d.16. september 2008

 

 

Vedr. faglig vurdering af jagtsø i Broksø Enge samt Suså-bundkoter m.m.:

 

Vi skal venligst bede om at få tilsendt den faglig vurdering, der ligger bag kommunens tilladelse til at udgrave en jagtsø i Sømosen i Broksø Enge, helt præcist argumentationen for at jagt-søen hverken skulle tilsidesætte EF-fuglebeskyttelsesområde nr.91’s store naturbeskyttelseshensyn eller kulturhistoriske hensyn.

Som det kan ses på vores hjemmeside www.holmegaardmose.dk så er vi  i Mosekomiteen uenig med Faxe Kommune i at tillade jagt-søen i Sømosen (tilladelse fra juli d.å.). Af flere grunde.

For eksempel vil de forbedrede jagtmuligheder yderligere skade flere af de vandfuglearter, der specifikt er udpeget som beskyttet i området. Blandt andet sædgæs. Mosekomiteen har set Faxe kommunes undersøgelse citeret for at sige at leveforholdene forbedres for netop sædgås. Dette er ukorrekt.

 

Vi skal samtidig på det kraftigste advare mod at igangsætte dét ”naturgenopretningsprojekt”, som danske myndigheder og Broksø gods i længere tid har samarbejdet om at søsætte, fordi det juridiske og naturmæssige grundlag, som dette projektarbejde baserer sig på, er dybt problematisk.

Til kommunens orientering har Mosekomiteen dags dato appelleret til alle involverede parter om at sætte ”naturgenopretningsarbejdet” i Broksø Enge i bero indtil de juridiske forhold er blevet afklaret.

 

Afslutningsvis skal Mosekomiteen rykke Faxe Kommune for svar på vores brev af 13. august. For over en måned siden bad vi således kommunen om at få tilsendt  en række data vedr. Susåen, især vedr. det – efter Mosekomiteens mening – ulovlige Susåregulativ fra 1994. (Se brevet af 13/8-08 vedhæftet)

Da vi er ved at indbringe en række myndighedsinstanser og lodsejere (der i årevis systematisk har brudt loven og ødelagt EU-beskyttede fugleværdier i Holmegaard Mose-området, hvis naturtilstand er afhængig af naturlig høj vandstand i Susåen) for EU-domstolen, samt muligvis også de danske domstole, er sagen særlig presserende og vi skal derfor venligst rykke for at få svar på vores skriftlige henvendelse.

Skulle Faxe Kommune ikke være i stand til at svare os her og nu, skal vi venligst bede om at få oplyst hvornår kommunen forventer at svare os.

 

Venlig hilsen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

v. talsmand Jesper Petersen.

Søtorupvej 5A,

4690 Haslev.

Tlf. 5632 6470

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *