Appel til myndigheder: Stop Gisselfelds forurening af Søtorupsøen

 Rødbrune og lilla (!) algekager ved Søtorupsøens gamle badested. Stanken må man prøve at forestille sig. Billedet er fra 31. maj. Den megen regn og blæst i den første uge af juni slog de tykke algekager i bredzonen i stykker og sendte dem til bunds i søen. (Foto: Bo Tureby)

Sydøstsjællands største sø har siden slutningen af april været ramt af den værste algeforurening nogensinde.

Den 60 hektar store og 23 meter dybe Søtorup Sø sydøst for Haslev  har i godt og vel 1½ måned været farvet helt rød og en kvalmende stank fra rådnende alger har bredt sig fra tykke algekager i vandoverfladen i bredzonen.

Optællinger af vandfugle i de seneste uger har afsløret den laveste forekomst nogensinde i yngletiden. Ydermere er det kommercielle lystfiskeri i søen helt ophørt, hvilket også er uden sidestykke.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har nu skrevet til hhv. Faxe Kommunes miljøafdeling og Naturstyrelsen for at høre hvad man her har tænk sig at gøre ved den lokale miljøkatastrofe.

Læs brevet længere nede.

Ansvaret for miljøkatastrofen bæres i høj grad af Søtorupsøen ejer, Gisselfeld gods, hvis industrilandbrug årligt spreder store mængder gift og kunstgødning på markerne rundt om Søtorup Sø. Så sent som i går blev godsets 70 hektar store roemark nord for søen sprøjtet. For tredje gang i år.

Gisselfelds industrilandbrug har hvert år i de sidste mange år spredt ca.200 ton kunstgødning rundt om Søtorupsøen, hvoraf en meget stor del ender i den forureningsplagede sø. Foto fra 10. april sidste år. (Foto: Jesper Petersen/HMK)

Trods talrige advarsler og appeller om indgreb overfor den  miljøkatastrofe, der har være under udvikling i flere årtier, har myndighederne forholdt sig passivt til Gisselfelds miljøødelæggende landbrugsdrift.

Søtorupsøen er oven i købet et såkaldt Natura 2000-, Habitat- og EU-fuglebeskyttelsesområde, hvor Danmark har forpligtet sig til at beskytte de internationalt betydningsfulde naturværdier.

Se HMKs brev til Faxe Kommune og Naturstyrelsen herunder:

Til Faxe Kommune og Naturstyrelsen

Kære læser

Søtorupsøen har dette forår været ramt af den værste algeforurening nogensinde. Se mere via link her http://faxe.netavis.nu/sydoestsjaellands-stoerste-soe-blevet-roed/

Medlemmer af HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har i over 20 år foretaget systematiske biologiske registreringer, især fugleoptællinger, i Søtorup Sø. Derfor kan det med sikkerhed siges at den aktuelle algeopblomstring, der har stået på siden slutningen af april, er uden sidestykke.

Undertegnede har netop i dag foretaget en totaltælling af fugle i den 60 hektar store og 23 meter dybe sø. I alt 13 (tretten!) vandfugle lå der på den 60 hektar store søflade. Det er det laveste antal fugle, som nogensinde er registreret i søen ved en uforstyrret totaltælling i yngleperioden. Og sådan har situationen været i flere uger.

Vi skriver nu for at høre hvad myndighederne har tænkt sig at gøre ved denne lokale miljøkatastrofe, der har stået på i over 1½ måned. Vi har selv flere gode forslag, og skal anmode om at blive inddraget i arbejdet med hurtigst muligt at gøre en af Danmarks oprindeligt mest klarvandede og rene søer ren igen.

Så Danmark kan leve op til sine internationale naturbeskyttelses-forpligtelser, jævnfør Søtorupsøens status som Natura 2000- og Habitat-område. Samt i de sidste 34 år også EF/EU-fuglebeskyttelsesområde.

Herunder hvad man kan læse om bl.a. Søtorupsøens beskyttelsesgrad – på papiret – på Naturstyrelsen hjemmeside:

Fakta om Natura 2000-områderne

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:

  • at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for.
    Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.
  • at området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder. 
  • at der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i området. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.

Natura 2000-områder består af fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og ramsarområder. Nogle af områderne er både fuglebeskyttelses-, habitat- og ramsarområde på én gang.

Yderligere oplysninger:

HMK, v. talsmand Jesper Petersen, tlf.5632 6470

Læs mere om Søtorupsøen på HMKs hjemmeside www.holmegaardmose.dk i afsnittet ”Nabonaturområder”. Eller via linket her: http://www.holmegaardmose.dk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=45&Itemid=77

 

 Mange års kørsel med CO2-forurenende kæmpemaskiner samt storforbrug af kunstgødning og gift har reduceret indholdet af organisk materiale i markjorderne rundt om Søtorupsøen, ensbetydende med at regnvand har stadig sværere ved at trænge ned til drænrørene. Når det regner løber vandet derfor i stadig højere grad oven på den udpinte jord, hvor det skaber jorderosion incl. udvaskning af fosforholdig markjord direkte i Søtorupsøen. I de senere år har man som noget nyt set overfladevand fra markerne løbe over Søtorupvejen nord for søen. Som her 7. juni i år. (Foto: Jesper Petersen/HMK)

 

Gisselfelds omfattende giftsprøjteri er i mange år foretaget helt ned til bredden af Søtorupsøens syd- og østbred. Siden den forrige regerings indførslen af dyrkningsfrie randzoner langs søer og vandløb er godslandbrugets store sprøjtevogne rykket nogle få meter længer væk. (Foto: Bo Tureby)

 

Sprøjtning af roemark nord for Søtorupsøen 15. juni – for 3. gang i år. (Foto: Jesper Petersen/HMK)

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *