Brev til Broksø gods, Skov- og Naturstyrelsen, Naturklagenævnet og miljøministeren 16. sept. 08

Til Miljøminister Troels Lund Poulsen,

Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm,

Naturklagenævnet

og Broksø gods

 

 

Søtorup den 16. september 2008

 

Vedr. ugennemtænkt ”naturgenopretnings-projekt”  i Broksø Enge i Holmegaard Mose-området:

 

Mosekomiteen skal dybt beklage Naturklagenævnets 5 dage gamle afvisning af Mosekomiteens klage over Broksø gods jagt-sø projekt i Sømose i Broksø Eng.

 

For sagen er, at det aktuelle jagtsø-projekt forlænger mange års alvorlige krænkelser af naturbeskyttelsesloven, internationale fuglebeskyttelsesforpligtelser, retssikkerhed m.m. Jagtsø-projektet risikerer desuden at ødelægge meget værdifulde arkæologiske værdier.

 

Mosekomiteen skal derfor appellere til at alle ansvarlige parter, især de ansvarlige myndigheder, om grundigt at overvejer Mosekomiteens forslag til at skrinlægge alle såkaldte naturgenopretningsprojekter. Se en mere udførlig redegørelse for denne holdning sidst i brevet her.

 

Naturklagenævnet oplyser i sin 5 sider lange afgørelse, at ..”Skov og Naturstyrelsen, som står for den praktiske del af arbejdet, har bemærket til klagen, at søen udvides som led i et kombineret VMP3- og Miljømilliard-projekt. SNS Storstrøm har bedt Naturklagenævnet ophæve klagens opsættende virkning, med den begrundelse, at den ansøgte udvidelse er meget lille og sker på tidligere landbrugsjord. SNS Storstrøm finder det ikke rimeligt, at en klage, som har baggrund i en påstået ulovlig vedligeholdelses for Susåen for 25 år siden (og måske siden), som skulle have sænket vandstanden i området, kan sætte den sø-udvidelse i bero.”

Til det skal Mosekomiteen bemærke:

Vi har tidligere forklaret, at jagt-søen BORTSET fra sin funktion som ande- og gåse-magnet, så Broksøs jagtlejere nemmere kan komme på skudhold af fuglevildt, og BORTSET fra sine mulige skader på de arkæologiske værdier, samt BORTSET fra skadevirkningerne ved at udgrave jagt-søen mens visse fugle endnu har unger – ikke isoleret set er skadelig for de EU-beskyttede fugleværdier.

Men indirekte rummer jagtsø-projektet en række trusler for fuglelivet. Desuden risikerer meget værdifulde arkæologiske værdier som allerede nævnt at blive skadet.

Men udover de nævnte problemer bør jagtsø-projektet alene stoppes, fordi det er en del af et uetisk og forkert tænkt ”naturgenopretningsprojekt” hvor Broksø gods (der samme med myndighederne i årevis har ødelagt den lov-beskyttede natur) nu har udsigt til at få udbetalt 100.000-vis eller millioner af skattekroner samt en attraktiv grøn glorie som ædel naturbevarer. Situationen er for alle der kender naturområdets historie og virkelighed absurd; uetisk og undergravende for retssamfundet, ikke mindst naturens retssikkerhed.

Mosekomiteen mener, at de ansvarlige for de sidste godt og vel 26 års omfattende lovbrud og naturødelæggelser retfærdigvis først drages til ansvar og naturen genoprettes for lovbrydernes regning.

Det er beklageligt, at vi er endt i den aktuelle situation, for den kunne have været undgået, hvis Mosekomiteen var blevet inddraget i det aktuelle projekt fra starten. Desværre har myndigheder m.fl. arrogant anvist Mosekomiteens tilbud om samarbejde (Se mere om dette på Mosekomiteens hjemmeside, bl.a. i kapitlet ”Breve til miljøministeren”)

Som man kan læse af Skov- og Naturstyrelsen Storstrøms bemærkninger til den aktuelle Naturklagenævns-sag, så har denne myndighedsinstans igennem længere tid samarbejde med Broksø gods (og med inddragelse af store grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF)) om at få dele af den ulovligt og naturskadeligt forvaltede EF-fuglebeskyttelseslokalitet nr.91 ”naturgenoprettet”. Ved at skaffe Broksø gods økonomisk kompensation mod at få visse naturområder forvaltet som loven i årevis har foreskrevet at den skulle have været forvaltet. Et af denne sags store paradokser er, at kun fordi loven systematisk er blevet krænket har naturen brug for naturgenopretning.

Akkurat samme absurde problematik som sås for 5 år siden ved skabelsen af Gødstrup Sø som et såkaldt VMP II-projekt, hvor søens lodsejere ved at blive forgyldt med over 3 millioner skattekroner, lod sig formilde til at stoppe den ulovlige og fuldstændig uholdbare afvanding af søen, inklusiv tilbagevendende massakrer på tusindvis af EU-beskyttede fugleunger i en af Danmarks fineste fugle-søer.

At stå vagt om den eksisterende lovgivning har både myndigheder og grønne organisationer beklageligvis for længst opgivet. Regningen for disse umoralske og retsløse tilstande videresendes til naturen i almindelighed – og skatteborgerne. Naturens selvudråbte advokat – Danmarks Naturfredningsforening – erklærer, at det er vigtigere, at bevare det gode samarbejdsklima, frem for at risikere sure miner ved at føre retssager.

På skatteborgere og retssikkerhedens vegne har ejer, myndigheder DN og DOF således i de senere år skabt en uskøn, men stærk alliance. Stærk alene på grund af de store pengesummer, som samfundet i de senere år har frigivet ”naturgenopretningsarbejdet”. Men i det aktuelle eksempel ubæredygtigt etisk, juridisk og samfundsmæssigt set.

 

 

Naturklagenævnet skriver i sin afgørelse af 11. september, ..at ”da det ansøgte areal ligger i et Natura 2000-område (oprindeligt betegnet EF-fuglebeskyttelsesområde), skal der efter §7 stk. 1, jf. § 8, stk. 1 og 3 i bekendtgørelse nr.408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen) foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, før der træffes afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og tilladelse efter planlovens § 35.

Hvis myndighederne vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevarelsesmålsætningen for det pågældende område jf. § 7, stk.2, 1. pkt. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte, jævnfør habitatbekendtgørelsens § 7, stk.2, 2. pkt.”

 

Ifølge Naturklagenævnet er det Faxe Kommune, der har foretaget denne vurdering – en vurdering som Mosekomiteen ikke har set, og derfor dags dato har bedt Faxe Kommune om fremsende til os. Vi tillader os dog allerede på forhånd at påpege, at jagt-søen indiskutabelt vil skade det internationalt beskytte fugleliv, idet søen vil forbedre jagtforholdene i de for voldsomt og ulovligt drænede Broksø Enge. Til skade for bl.a. sædgås, der specifikt er udpeget af EU som en af områdets særligt beskyttelseskrævende fuglearter.

Vi har ikke tillid til, at Faxe Kommune har faglig kompetence til forholde sig troværdigt til denne problematik, og skal allerede nu protestere overfor denne faglige mangel.

Holmegaard Mose Komiteens ugentlige fugletællinger i de sidste 36 år viser klart at sædgåsens lovbeskyttede forekomst skades af jagt og andre naturskadelige forhold. Kommunen er desværre ikke i besiddelse af denne viden.

 

Mosekomiteen mener, at Broksø gods’ aktuelle planer om udgravning af endnu en jagtsø i Broksø Enge, samt det planlagte EU/Miljømilliard-”naturgenopretningsprojekt” i samme område, som et minimum bør stilles i bero indtil EU-kommissionen har taget stilling til de mange grove lovbrud og naturødelæggelser som ejere og myndigheder i årevis har begået i Holmegaard Mose-område, deriblandt Broksø Enge

 

I løbet af nogle dage skal Mosekomiteen drøfte hele det omfattende sagskompleks med juridiske eksperter, bl.a. for også at få afklaret mulighederne for at føre sagerne – eller en udvalgt del –  som en eller flere separate retssager ved danske domstole.

Vi kan tilbyde en foreløbig juridisk vurdering, og en komprimeret sagsfremstilling inden årets udgang, men formentlig tidligere, hvis det ønskes. På den måde vil alle parter være grundigt informeret om Mosekomiteens dokumentation af de sidste knapt 30 års groft lovløse forhold for naturen i EF-fuglebeskyttelsesområde nr.91. Enhver, for hvem naturens – og samfundets – trivsel og retssikkerhed er andet end tomme floskler, kan kun være interesseret i at undgå at der smides millioner af kroner ud af vinduet på molbo-naturgenopretning, der i praksis blot beriger lovbrydere og naturødelæggere.

Hvad end myndighederne med flere vælger at gøre i den aktuelle sag vil Mosekomiteen fortsætte sit arbejde med at oplyse om, samt forsøge at stoppe, de retsløse tilstande, der i årevis har hersket i Holmegaard Mose-området, uden at hverken ansvarlige myndigheder eller store grønne organisationer som DN og DOF har villet gribe ind.

Vi skal afslutningsvis henvise til vores hjemmeside www.holmegaardmose.dk, hvor den aktuelle sag er belyst, og hvor den det store sagskompleks som Mosekomiteen er i færd med at udarbejde til EU-kommissionen/domstolen, samt evt. til brug for sagsanlæg ved de danske domstole.

Brevet her fremsendes senere på ugen til EU-kommissionen/domstolen i forlængelse af den første sagsdel, som medlemmer af Mosekomiteen påbegyndte for fem år siden i forbindelse med den dybt problematiske etablering af Gødstrup Sø som VMP II-projekt.

Dette fem år gamle problemprojekt evalueres i øvrigt senere på måneden grundigt af Holmegaard Mose Komiteen.

 

 

Med venlig hilsen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

v. talsmand Jesper Petersen

Søtorupvej 5, 4690 Haslev

Tlf. 5632 6470

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *