Amt overhørte alle appeller om skovbevarelse (2003)

Brev til Børge om BUS 2003

Storstrøms amt overhørte alle, der forsøgte at forhindre den helt unødvendige, men økonomisk givtige naturskovs-ødelæggelse ved Gødstrup Sø. Se f.eks. brevet her fra Danish Deep Ecology Group:

Til Storstrøms amts natur og plankontor

att. Børge Jensen og Paul Debois

Parkvej 37

4800 Nykøbing F.

                       Søtorup torsdag d.6 marts 2003

 

Jævnfør Jesper Petersen og Bo Turebys aktindsigts-besøg på amtsgården for en måned siden skal undertegnede hermed (som lovet af Jesper Petersen overfor Børge Jensen d.31. januar d.å.) fremsende hhv. en 16 sider lang artikel fra 1993 fra det naturvidenskabelige tidsskrift, Naturens Verden, samt en konsulentudtalelse (oven i købet indhentet af DN) fra nov. 1997.

Begge meget grundige beskrivelser af naturskovsværdierne i Porsmose (som Børge Jensen for en måned siden oplyste at Storstrøms amt ikke var bekendt med) viser, at det naturbeskyttelsesmæssigt er en stor fejldisposition at gi’ grønt lys til et projekt, der har  til hensigt at fælde 16 hektar gammel naturskov i Porsmose, som flere naturfaglige eksperter har betegnet unik og opfordret til fredes/beskyttes bedst muligt. Vi skal derfor her fra naturbeskyttelses-organisationen Danish Deep Ecology Group kraftigt opfordre Storstrøms amt til at annullerer den del af amtets VMP2-projekt, der taler om at fælde noget som helst af denne skov. Bortset fra at vi mener, at Gødstrup Sø allerede er beskyttet i og med at søen er en (mere eller mindre) permanent del af EF-fuglebeskyttelseslokalitet nr.91 (hvorfor det er spild af skattekroner at betale ca.3 millioner kr. for at stoppe lodsejernes nærmest årlige (og ulovlige) afvanding af den ekstremt fuglerige sø, er VMP2-projektet sådan set OK, så længe blot mose/eng/naturskovs-områdets naturlige vandstand og natur genoprettes, men alle kunstige indgreb (af hensyn til ejernes økonomiske krav og/eller grundlæggende modstand mod et projektet på naturens betingelser) bør som hovedregel ikke accepteres, idet det vil kunne skade f.eks. de helt unikke naturskovsværdier tæt på Gødstrup Sø.

Vi skal afslutningsvis nævne, at Danmarks Naturfrednings-forening ved flere lejligheder har drøftet Porsmosenaturskovens store biologiske betydning. Den 9 maj 1994 holdt DN og Gisselfeld (repræsenteret ved skovfoged Jens Risom og gods-forvalter Ørnslund) oven i købet besigtigelsesmøde i Porsmose. I et efterfølgende brev skrev DNs skovkyndige medarbejder, Bo Leth-Espensen bl.a. følgende til Gisselfeld: “Det er som sagt af meget stor betydning for os, at der ikke foretages indgreb i de skovarealer, som er indtegnet på det vedlagte kort, således art den gennem mange år uforstyrrede udvikling kan fortsætte. Især den dunbirkedominerede skov (hvor VMP2-projektet ønsker at fælde 16 hektar!) mod øst er værdifuld. Det vil formentlig tage 50 år at opnå tilsvarende skovarealer andre steder.” Med andre ord: Både DN og Gisselfeld kender til naturskovsværdierne i Porsmose og (DN) har sovet gevaldigt i timen i denne sag.

Vi mødes gerne med både amt, DN og lodsejere og udveksler viden og synspunkter i denne vigtige sag.

Med Venlig hilsen

DANISH DEEP ECOLOGY GROUP 

Anna Adhémar & Jesper Petersen

Søtorupvej 5, 4690 Haslev.

Tlf.56 32 64 70

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *