Næstved Kommune vil ikke opmåle ulovligt uddybet Jydebæk

Fra: Journalist Jesper Petersen <mose@paradis.dk>
Dato: 14. oktober 2019 kl. 11.42.02 CEST
Til: borger@naestved.dksorma@naestved.dkpkbal@naestved.dkskoef@naestved.dkcte@naestved.dk
Emne: VIGTIGT: Næststørste vandløb i Sjællands største moseområde med status af både EU-fuglebeskyttelses- og Natura 2000-område ulovligt uddybet

Til Næstved Kommune

att. Centerchef og ansvarlig direktør i Center for Plan & Miljø
Pernille Balslev-Erichsen og Sven Koefoed-Hansen

 

Kære læsere.

Vi mailede i fredags nedenstående til miljøministeren, hvor vi klager over Næstved Kommunes naturskadelige og ulovlige uddybning af Jydebækken i maj 2018 samt brud på forvaltningsloven. Vi forlanger en uvildig opmåling af Jydebækken og svar på vores seneste knapt fire måneder gamle skriftlige henvendelse.

Og vi forlanger, at alle indgreb i Jydebækken stilles i bero indtil åens reelle bundkote er kendt.

Vi sendte miljøministeren ca. 15 nye dokumentationsfotos af kommunens ulovlige uddybning af Jydebækken i for 1½ år siden, som vi også gerne sender til Næstved Kommune, hvis det ønskes.

 

Venlig hilsen

 

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

v. Jesper Petersen

Søtorupvej 5

4690 Haslev

Tlf. 5632 6470


Fra: Palle P. Myssen [mailto:pamys@naestved.dk]
Sendt: 15. oktober 2019 11:14
Til: mose@paradis.dk
Cc: Søren Nielsen; Pernille Kirsten Balslev-Erichsen; Niels Hav Hermansen; Søren Madsen
Emne: SV: VIGTIGT: Næststørste vandløb i Sjællands største moseområde med status af både EU-fuglebeskyttelses- og Natura 2000-område ulovligt uddybet

Kære Jesper Petersen

Tak for din henvendelse modtaget d. 14. oktober 2019.

Jydebækken er et offentligt vandløb, som betyder at Næstved kommune vedligeholder vandløbet fra udspring til udløb i Suså. Til denne vedligeholdelse hører bl.a. to årlige grødeskæringer, samt kontrolopmålinger af disse vandløb med års mellemrum. Lever disse målinger ikke op til de krav, der er fastlagt i gældende regulativer, påbegyndes maskinel oprensning. Jydebækkens fulde længde er offentlig og tilsyn og vedligeholdelsen gennemføres af vores (Næstved kommunes) åmænd.

Kommunen har som du nævner for år tilbage gennemført en restaurering/gensnoning af den nederste del af Jydebækken. De mange sving gør, at hastigheden for det gennemløbende vand nedsættes, men giver samtidig en god variation for dyre- og plantelivet generelt. Langsomt flydende vand giver desværre ofte på sigt aflejringer, der efterfølgende skal maskinelt oprenses.

Kontrolopmålinger af vandløbet har vi senest fået foretaget i sin fulde længde (st.0-9956m) i 2016. Yderligere kontrolopmålinger er foretaget på de øverste 4 km. i 2018. Orbicon, et firma med mange års erfaringer inden for vandløbsopmåling, har foretaget kontrolopmålinger og afrapportering af data fra Jydebækken. Alle de kontrolopmålinger fra alle offentlige vandløb, ligger frit tilgængelige på kommunens hjemmeside.

På baggrund af den fulde opmåling i 2016, blev der, for at undgå oprensning, indgået en aftale med lodsejeren. Aftalen har gået på hyppigere, men ikke så kraftige grødeskæringer på den nederste restaurerede strækning fra st. 6616-9956m. Baggrunden er, at Grenet Pindsvineknop, en aggressivt voksende sumpplante, gang på gang voksede ud i strømrenden og lukkede for vandstrømmen på strækningen og dermed afledningsevnen. Sikringen af strømrenden har betydet, at de nederste dele af vandløbet er grødeskåret hyppigere og hårdere i en rende med håndkraft. Arbejdet er udført af  åmændene, hvor de har kunnet bunde og resten er taget maskinelt med mejekurv.

Nu i 2019 har vi grødeskåret på samme måde, som foregående år i sommerens grødeskæring. Men i efteråret 2019 benytter vi en helt ny teknik, som er mere miljøskånsom, en såkaldt grødepincet.  Denne pincet, som sidder på et bæltekøretøj, kan effektivt bekæmpe de uønskede pindsvineknop i vandløbet. Fordelen ved denne metode er, at den kan fjerne hele planten med rødder og sideskud uden at ødelægge bunden af vandløbet. Dette arbejde er påbegyndt torsdag d. 10. oktober og forventes afsluttet onsdag d. 15. oktober.

Grødeskæringen;

Grødeskæring sker, dels maskinelt dels manuelt, to gange årligt;

2018;

Første grødeskæring om sommeren, st. 6616- 9956m (nederste del). Den er gennemført i perioden 15/6-19/6-2018

Anden grødeskæring om efteråret er gennemført i efteråret i tidsrummet 8/10-16/10-2018.

2019;

Første grødeskæring om sommeren, st. 6616- 9956m (nederste del) er gennemført i perioden 16/6-18/6.

Anden grødeskæring om efteråret er påbegyndt d. 10/10 og forventes færdigt d. 15/10-2019.

Sandfang;

Markering på det af Holmegaard Mose Komiteen fremsendte kort, viser placeringen af vores sandfang. Sandfanget er etableret for at forhindre, at sand fra de øvre strækninger løber til den restaurerede strækning, således, at det ikke bliver nødvendigt at grave i det nye forløb.

I forbindelse med etablering af sådanne sandfang udvider man, på baggrund af en tilladelse til regulering af vandløbet på en given strækning, til større dybde og bredde. I vort tilfælde er sandfanget knapt 100m langt. Sandfangene tømmes efter behov, når de er fyldt med sand. Det er senest tømt d. 11/10 2018.

.

Figur 1. Materiale opgravet ifm. etablering af det ca. 100 m lange sandfang (foto taget 9. maj 2019).

Jeg håber, at denne gennemgang har givet dig svar dine spørgsmål og din undren over vores fremgangsmåde ifm. vandløbsvedligeholdelsen i den nedre del af Jydebækken.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Næstved kommune i vore daglige aktiviteter i de offentlige vandløb, hele tiden forsøger at leve op til gældende miljøkrav. Vi er således meget interesserede i, at gøre det på en sådan måde, at der tages videst muligt hensyn til naturen og vandmiljøet dog også under hensyntagen til de forpligtigelser vi også har i forhold til at sikre områdets vandafledningsevne.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål.

Venlig hilsen

Center for Plan og Miljø
Team Vand og Natur
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Telefon: +45 5588 6190
www.naestved.dk

Palle P. Myssen
Cand. scient

Direkte: +45 5588 6171
E-mail: pamys@naestved.dk

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale,
som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail,
bedes du venligst omgående underrette Palle P. Myssen samt slette e-mailen.


Fra: Journalist Jesper Petersen <mose@paradis.dk>
Sendt: 16. oktober 2019 00:29
Til: Palle P. Myssen <pamys@naestved.dk>; mfvm@mfvm.dk
Cc: Søren Nielsen <soeni@naestved.dk>; Pernille Kirsten Balslev-Erichsen <pkbal@naestved.dk>; Niels Hav Hermansen <nhher@naestved.dk>; Søren Madsen <sorma@naestved.dk>
Emne: SV: VIGTIGT: Næststørste vandløb i Sjællands største moseområde med status af både EU-fuglebeskyttelses- og Natura 2000-område ulovligt uddybet

Kære Palle P. Myssen m.fl.

Tak for mail. Der dog overhovedet ikke forholder sig til kernen i vor henvendelse. Nemlig, at Jydebækken ulovlig blev uddybet af Næstved Kommune i maj 2018.

Du skriver, at der danner sig ekstra mange aflejringer i åen siden den blev kunstigt bugtet (i 2011), og at der derfor skal opgraves aflejret materiale hyppigere end før bugtningen. Men de minimum 75 cm bund der er gravet op ved åens udløb i Susåen er imidlertid ikke aflejringer, men søgytje aflejret for flere tusind år siden, da området var en stor smeltevandssø.

Det samme materiale er fundet i store mængder langs åen på en ca. 1½ km. lang nøje undersøgt strækning ca. 1 -2½ km. opstrøms.

På denne baggrund forlanger vi åen nyopmålt af en uvildig instans og al afvandende ”oprensning” af åen stoppet indtil man véd hvilket bundniveau man graver i.

Vi skal afslutningsvis kritisere, at kommunen har påbegyndt en opgravning af åens naturlige plantevegetation. Vi mailede 18. maj vor dokumentation af kommunes ulovlige åuddybning i maj 2018 og bad om svar på dette. Men blev ignoreret og fik aldrig nogets svar. Som vi desværre har set det mange gange før.

Pindsvineknop og alle andre nu opgravede planter, der i de sidste par dage beklageligvis er opgravet af en stor, gravemaskine på larvefødder, der har forstyrret områdets fugle- og dyr, kunne have begrænset den skade på naturen som kommunens ulovlige uddybning af Jydebækken i 2018 har forårsaget ved at bremse den alt for kraftige afvanding, som ejeren Holmegård gods ønsker. Kommunen bør respektere både loven/åregulativet/bundkoter samt de internationale fuglebeskyttelsesregler, der har været gældende i Sjællands største – men desværre (af ejere og svage myndighedsinstanser) meget mishandlede – mose-område siden 1983.

Vi ser frem til hurtigt svar på vor mail her, der også er mailet til miljøminister Lea Wermelin til orientering.

Venlig hilsen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

v. talsmand Jesper Petersen

Tlf. 5632 6470


Fra: Palle P. Myssen [mailto:pamys@naestved.dk]
Sendt: 30. oktober 2019 12:01
Til: Journalist Jesper Petersen
Cc: Niels Hav Hermansen; Søren Madsen
Emne: SV: VIGTIGT: Næststørste vandløb i Sjællands største moseområde med status af både EU-fuglebeskyttelses- og Natura 2000-område ulovligt uddybet

Kære Jesper Petersen

Jeg har læst dine kommentarer til min redegørelse fra 15. oktober 2019.

Jeg kan konstatere at du ikke er tilfreds med den måde Næstved Kommune foretager vandløbsvedligeholdelsen i nedre Jydebækken.

Det er vores faglige vurdering at etablering af sandfang og optrækning af Grenet Pindsvineknop er et tiltag som gavner vandløbets plante- og dyreliv.

Sandfang etableres ved at vi på en strækning af ca. 100 meter graver vandløbet dybere en regulativet foreskriver. Det medfører ikke en større afvanding, da det er begrænsede strækninger, men det medfører selvfølgelig, at der ligger opgravet nyt bundmateriale på brinken. Det ser ikke pænt ud i starten, men begrænser sandaflejringer på de nedstrøms beliggende strækninger.

I forbindelse med optrækning af Grenet Pindsvineknop vil der nemt komme lidt bundmateriale med op med rødderne. Det er muligvis det du refererer til, når du skriver at du har fundet søgytje på en længere strækning. Det er noget vi forsøger at begrænse, men desværre ikke helt kan undgå.

I forhold til de indgreb, der alternativt sker i et vandløb i forbindelse med 2 årlige grødeskæringer, betragter vi denne som værende mere skånsom.

I Næstved kommune forsøger vi, i vores daglige aktiviteter i de offentlige vandløb, ikke bare at leve op til de regulativmæssige forpligtigelser i forhold til at sikre områdets vandafledningsevne. Vi gør det på en sådan måde, således at der tages videst muligt hensyn til naturen og vandmiljøet. Vi bruger hvert år mange ressourcer på genslyngninger, pasning af gydebanker, alternative måder at begrænse grøden på, udsætning af dyr og planter m.m. Alt sammen tiltag som gør at mange betragter os som førende på Sjælland i forhold til at sikre et godt vandmiljø.

Afslutningsvis kan det oplyses at vi iværksætter næste kontrolopmåling af Jydebækken, når vi igen ved stikprøver, vurderer at de regulativmæssige  dimensioner ikke længere er til stede.

Venlig hilsen

Center for Plan og Miljø
Team Vand og Natur
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Telefon: +45 5588 6190
www.naestved.dk

Palle P. Myssen
Cand. scient

Direkte: +45 5588 6171
E-mail: pamys@naestved.dk

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale,
som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail,
bedes du venligst omgående underrette Palle P. Myssen samt slette e-mailen.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *