Møllebæk-skandalen

Til Faxe Kommune

(også sendt til miljøminister Ida Auken og Faxes borgmester Knud Erik Hansen)

Søtorup d.2. maj 2012

Vedr. naturødelæggende uddybning af Møllebækken og vandstandssænkning på op til ½ meter i den EU-naturbeskyttede Søtorup Sø, sydøstsjællands største sø:

 

Kære læser.

Vi – HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) – skal hermed anmelde en naturødelæggende uddybning af Møllebækken på en strækning fra dens start i Søtorupsøens vestdel og en ikke nærmere kendt strækning nedstrøms. Uddybningen er foretaget i to omgange indenfor de seneste måneder.

Møllebækken opgives i Haslev Kommunes miljøhandlingsplan fra 1998 som kommunens eneste vandløb med ”skærpet målsætning”, og kategoriseret som et vigtigt ”naturvidenskabeligt interesseområde”.

Samtidig er Møllebækkens kilde, Søtorup Sø (sydøstsjællands største sø) udpeget som både EU-fuglebeskyttelsesområde. Og siden slutningen af 1970’erne har ”Søer ved Bregentved og Gisselfeld” været udpeget som et særligt biologisk interesseområde og i øvrigt lovbeskyttet i form af generelt dansk lov til beskyttelse af vådområder fra 1979.

I slutningen af 2011, eller begyndelsen af 2012, uddybedes Møllebækken første gang. Indiskutabelt en uddybning, idet der blev opgravet lysegråt gytje flere steder på strækningen mellem Søtorup Sø og Gisselfeldvejen (se foto nr.1,2 & 3). Der er med sikkerhed ikke tidligere blevet gravet så dybt i bækken. Gytje er nemlig et jordlag aflejeret i istiden, eller lidt senere, og ikke et materiale, der løbende aflejres i åen.

Mindst 100 meter af Møllebækkes start blev uddybet. Hvorvidt mere af bækken blev uddybet er ikke undersøgt.

Uddybningen medførte nogen vandstandssænkning i Søtorup Sø. Præcis hvor meget er ikke nærmere registreret.

Tilsyneladende var jordejeren, Gisselfeld gods, ikke tilfreds med den første uddybning. For fredag  d.23. marts konstateredes endnu en uddybning udført i (dele af) bækken, denne gang påbegyndt efter vandløbets passage under Gisselfeldvejen.

Undertegnede fik en kort snak med personen, der udførte arbejdet  da han var ved at fastgøre gravemaskinen anvendt til arbejdet på ladet af en lastbil (se foto nr.4). Manden oplyste blot, at han oprensede grøfter for Gisselfeld.

Jeg besigtigede og fotograferede efterfølgende Møllebækken og omgivelser umiddelbart nedstrøms Gisselfeldvejbroen (se foto nr.5), men undersøgte ikke nærmere på hvor lang en strækning uddybningsarbejde var udført. Så langt jeg kunne se hvar der foretaget en ganske voldsom opgravning incl. fældet enkelte træer (19. april fotograferedes lidt mere af uddybningsarbejdet. Se foto nr. 6 og 7)

En uge senere, fredag d. 30. marts, konstaterede undertegnede, at TDC var ifærd med at grave ved Møllebækken og dens løb under Gisselfeldvejen. Jeg fik en snak med de to TDC-folk, der arbejdede på stedet, som oplyste, at et kabel nedlagt i åløbet var overgravet (se foto nr.8,9 & 10) og teleforbindelse til beboerne i ejendommene Gisselfeldvej 10 havde været afbrudt i cirka en uge. Med andre ord: Gisselfelds entreprenør skadede under sit gravearbejde 23. marts andet end naturen!

Især siden uddybningen i marts er der konstateret en markant vandstandssænkning i Søtorup Sø. Undertegnede har boet ved bredden af søen i de sidste 16 år og har nøje registreret vandstandssvingner m.m. alle årene. Det aktuelle vandstandsfald er det største jeg har set i flere år, op mod ½ meter konstateredes Søtopsøens vandstand faldet med (se foto nr.11)

En vandstandssænkning på ½ meter i Søtorup Sø er ensbetydende med bortdræning af ca. 300 millioner liter vand, 5 procent af Søtorupsøens samlede vandmængde (der ialt er på ca. 7  millioner m3).

Også i slutningen af 2002 blev Møllebækken ”oprenset”/uddybet ved bækkens start. Præcis hvor meget af løbet, der dengang blev uddybet eller oprenset vides ikke, men efterfølgende konstateredes en markant vandstandssænkning i Søtorup Sø, der langsomt genoprettede sigselv for få år siden.

Tilsyneladende var det også i 2002 jord-, bæk- og søejeren, Gisselfeld gods, der udførte uddybningen/oprensningen af Møllebækken, der dog ikke var helt så voldsomt som nu. Således var Johan Gruth Hansen – der fra 1995 til 1998 var ansat i det EU- og statsfinansierede ”Ferskvandsprojekt Gisselfeld” – en del af det arbejdsteam, der udførte opgravningen af Møllebækken for knap 10 år siden.

Den aktuelle uddybning af Møllebækken kommer ovenpå den rekordvåde sommer i fjor, der oversvømmede marker og generelt gav danske landmænd problemer med at få korn og andre afgrøder høstet. Gisselfeld havde også problemer, men godsets marker omkring Søtorup Sø er dog højagre, der ikke på samme vis som lavtliggende jorde er super sårbare overfor forøgede nedbørsmængder. Men åbenbart ønsker Gisselfeld alligevel at intensivere dræningen også her. For – sandsynligvis – bedre at få bortledt vand fra en håndfuld små naturlige lavninger i markerne rundt om Søtorupsøen samt et braklagt engareal lige nord for søen. Vedligeholdelse af engene, i form af slåning, kan besværliggøres lidt i ekstremt regnrige somre (se foto nr.12). Men det problem løses dog klogest ved gå tilbage til praksis før 1997 med 1-2 slåninger årligt, før introduktionen af en overdreven hyppig slåning; 3,4 eller 5 slåninger på en vækstsæson, til skade for bl.a. områdets (engang) meget rige blomstervegetation.

Den hidtil voldsomte opgravning af Søtorupvejens grøfter (i de sidste 16 år) blev udført først på året.  Såvidt vides  udført af Faxe Kommune, for at servicere Gisselfelds industrielle landbrugsdrift rundt om Søtorup Sø (se foto nr.13,14,15 & 16). Det er ikke første gang i nyere tid at Gisselfeld miljøskadelige landbrug favoriseres til trods for at området som Søtorupsøen ligger i er et såkaldt EU-fuglebeskyttelsesormråde, hvor Danmark har forpligtet sig til at tage særligt hensyn til fugleliv og vandmiljø.

Allerførst på året i 2008 udgravede Gisselfeld gods knap 10 drænudløb i Søtorupsøen fra den ca.100 hektar store mark nord for søen for at forstærke dræningen af kunstgødnings- og pesticidforurenet markvand herfra (se foto nr.17 & 18).

Helt tilbage i slutningen af 1980’erne ophørte Søtorupsøen med at  være en af Danmarks mest klarvandede søer. Gisselfelds intensive landbrug blærer et væsentligt ansvaret for at at Søtorupsøen i det sidste kvarte århundrede har været forvandlet til en næringsstofbelastet algesuppesø en stor del af året .

Det er grundigt dokumenteret, at landbrugsdriften rundt om Søtorup Sø forurener søen. Desværre uden at de ansvarlige myndigheder har reageret i overensstemmelse med områdets naturbeskyttelsesklausuler. Tilsyneladende er man politisk – ikke mindst lokalpolitisk – i lommen på det magtfulde gods og dets gode forbindelser til indflydelsesrige personer i samfundets top.

HMK råder over detaljeret viden om Gisselfelds miljøskadelige landbrug rundt om Søtorupsøen fra 1996 til i dag. Den del af søens opland, der er opdyrket, 146 hektar, er i de sidste 16 år kunstgødet og giftbehandlet 5-10 gange årligt – milevidt fra den nationale pesticidhandlingsplan.

Vi har ved flere lejligheder tilbudt myndighederne vor unikke og systematiske registreringer, men man er ikke interesseret. Det er beskæmmende.

EUs regler for fuglebeskyttelsområderne er klare. I artikel 4 stk. 4 hedder det således, at “..medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger til med henblik på i de beskyttede områder at undgå forurening eller forringelse af levestederne samt forstyrrelse af fuglene..”

Miljøministeret arbejder p.t. – med flere års forsinkelse – på at implementere en forbedret naturbeskyttelsesindsats i landets EU-fuglebeskyttelsesområder og Natura 2000-områder (”Søer ved Bregentved og Gisselfeld” har status af begge dele). De første ord i Miljøministeriets 3 år gamle og 22 sider lange rapport om bemeldte naturområde, ”Forslag til Natura 200-plan 2009-2015”, lyder:

”EU’s Natura 2000-direktiver (fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne) forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Gennem en målrettet indsats i de udpegede Natura

2000-områder bidrager Danmark til at sikre den europæiske natur og dens mangfoldighed.”

I årevis, og den dag i dag, 2. maj 2012, er det desværre den stik modsatte udvikling der sætter dagsordenen.

EU-fuglebeskyttelsesområde nr.101, som Søtorupsøen er en del af,  forpligter Danmark til konkret at beskytte 3 fuglearter i Søtorup Sø om områdets øvrige 4 søer: Grågås, troldand og rørhøg. Desværre er alle tre ater negativt påvirket af Gisselfelds alt for hensynsløse naturforvaltning, der på en række andre måder end landbrugsmæssigt skader natur og miljø, hvilket vi i HMK bl.a. har beskrevet i en indsigelsesskrivelse fra april sidste år i forbindelse med det ovennævnte arbejde, implementeringen af de såkaldte vand- og naturplaner for Danmarks internationalt betydningsfulde fugle- og naturområder. Vi skal henvise til denne skrivelse og til vor hjemmeside www.holmegaardmose.dk, hvor man kan læse meget mere i kapitlet ”Nabonaturområder”.

Vandstandssænkningen i slutningen af marts havde dokumenteret skadelig effekt på Søtorupsøens ynglende fugle. Eksempelvis fandtes en grågåse-rede med 4 æg 4. april forladt da den lavere vandstand i det tidlige forår med ét forvandlede en vandomkranset ø til et landfast næs (se foto nr.19).

Ud over at både EUs fuglebeskyttelsesdirektiv samt Naturberskyttelseslovens § 3 – der generelt beskytter åer, søer m.m. mod ødelæggende indgreb – trædes under fode af den aktuelle vandstandsænkning i Søtorup Sø (m.m.), er de ulovlige og naturskadelige forandringer også i lodret modstrid med den den konklusion som Gisselfelds eget EU- og statsstøttede ferskvandsprojekt fra 1995-1998 kom med i en separat rapport om Søtorup Sø. Her hedder det:

”Det er ønskeligt med en højere vandstandkote, hvor søen oversvømmer de lavtliggende engområder for at øge søens næringsstofomsætning”

Vi skal appellere til Faxe Kommune om at reagere hurtigt overfor Gisselfeld gods elendige forvaltning af naturværdierne i og omkring Søtorup Sø og Møllebækken. Skulle der – stik imod al sund fornuft – været givet en dispensation af Faxe Kommune til de beskrevne drastiske indgreb i Møllebækken og Søtorupsøens vandmiljø skal vi venligst bede om at få tilsendt sagsakterne bag en sådan dispensation, hvorefter vi vil overveje at indbringe sagen på højere sted.

Da vi – med een enkelt undtagelse – over en årrække har oplevet af Faxe Kommune på helt uacceptabel vis har ignoreret vores skriftlige og mundtlige henvendelser, har vi valgt at sende denne skrivelse også til borgmester Knud Erik Hansen samt til miljøminister Ida Auken.

Venlig hilsen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

v. Jesper Petersen

Søtorupvej 5, 4690 Haslev

Tlf.5632 6470.

Foto nr.1: Møllebækken øst for Gisselfeldvej 18. februar 2012.

  

Foto nr.2: Øst for Gisselfeldvej. Større gytjeklumper ses i forgrunden samt i baggrunden før Gisselfeldvej-broen. 22. marts 2012

Foto nr. 3: Søtorupsøens eneste udløb, Møllebækken. 22. marts 2012

Foto nr.4: Firmaet ”Skov & Entreprenør” udførte 23. marts 2012 uddybning nr.2 indenfor få måneder i den forhenværende Haslev Kommunes eneste katagori A vandløb, Møllebækken, med skærpet målsætning og status af ”videnskabeligt interesseområde”. Her gravemaskine på ladet af lastbil parkeret i Søtorupeng nord for Møllebækken. Til højre en traktorvogn med såsæd til brug i Gisselfeldmarken nord for Søtorupsøen, der blev tilsået med hvede 21.,22. og 23. marts

Foto nr.5: Møllebækken nedstrøms Gisselfeldvejen 23. marts 2012

Foto nr.6

Foto nr.6 og 7: Mere af uddybning nr.2 nedstrøms broen over Gisselfeldvejen opdaget 23. marts her fotograferet 19. april

Foto nr.8

Foto nr. 9

Foto nr.8,9 & 10: Ikke kun naturen blev beskadiget af uddybningen af Møllebækken i marts. Et telekabel blev gravet over og TDC kom på ekstraarbejde

Foto nr.11:  Vandstanden i Søtorup Sø faldt yderligere i slutningen af marts og begyndelsen af april. De opskyllede siv viser den gamle og nye vandoverflade 18. april. ½ meter mindre vand i Søtoruupsøen er ensbetydende med bortdræning af ca.300 millioner liter vand, 5 procent af søens samlede vandmængde, og katastrofalt ændrede yngleforhold for søens – EU-beskyttede– fugleliv

Foto nr. 12: Det var formentlig bl.a. dette bløde Gisselfeld gods ønskede at komme til livs med godsets uddybninger af Møllebækken i to omgange i marts i år samt lidt før. På trods af at Gisselfelds eget EU- og statsfinansierede ferskvandsprojekt fra 1995-98 netop anbefalede høj vandstand i randzonen rundt om Søtorupsøen som middel til at få den næringsstofbelastede sø i biologisk balance igen

Foto nr.13

 Foto nr.14

Foto nr.15

Foto nr.13,14,15 & 16: Søtorupvejens grøfter blev først på året (2012) udsat for den voldsomste uddybning i de sidste 16 år. Foto nr.13 viser en af alleens trærødder, der er overgravet af grøftegraverne. Foto nr.12 viser en undergravet trærod i den rekorddybe grøft. Alle fotos fra marts eller begyndelsen af april.

Foto nr. 17

Foto nr.17 & 18: I begyndelsen af 2008 opgravede Gisselfeld knap 10 drænudløb i Søtorupsøens nordbred. Med mindre Faxe Kommune har givet en tilladelse til denne forstærkede tilførsel af forurenet drænvand er det ulovligt. Og under alle omstændigheder miljøskadeligt. Muligvis er drænudløb hele vejen rundt om søen blev opgravet og omdannet til åbne kanaler, hvor de løber ud i søen.

Foto nr.19:  Grågåse-rede forladt pga. vandstandssænkningen i Søtorup Sø, hvorved beskyttede øer og andre redesteder sidst i marts pludselig blev landfaste med let adgang for rovdyr. Foto fra 4. april 2012.

 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *