Gødstrupsøens fugleliv ødelagt for 3. år i træk (19. august 2011)

Stor set al fugleyngel gik igen i år til grunde i den forkert naturgenoprettede Gødstrup Sø. Nu har HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) mistet tålmodigheden og anmelder Gødstrupsøens  håbløse ”naturgenopretnings”-projekt fra 2003 for at være i strid med en række naturbeskyttelsesparagraffer.

Ved et rent lykketræf oversvømmede Gødstrupsøen i år 2 måneder senere end sidste år. De tre fotos skildrer udviklingen fra slutningen af juli til midten af august i år (fotos: Jesper Petersen & Bo Tureby)

19. AUGUST 2011:Gødstrupsøens “naturgenopretnings”-projekt er igen i år en veritabel katastrofe for de ynglefugle det over 3 millioner kroner dyre projektet søsat i 2003 havde som et af sine primære mål at beskytte.

I lighed med både sidste år og forrige år måtte søens mange ynglefugle se deres yngel gå til grunde på grund af den forkert  designede sø. I de nu 8 år Gødstrupsøen har eksisteret som såkaldt VMP II-projekt  har alle år på nær 2 været katastrofale for søens mange hundrede ynglefugle, hvoraf mange er fåtallige og sjældne; flere er truet af udryddelse på europæisk plan.

Oprindeligt fandtes alle Danmarks 4 ynglende lappedykkerarter i søen. Den gråstrubede lappedykker endda med en rekordstor bestand på op til hele 46 par, hvilket er flere procent af DKs samlede bestand. Men i lighed med alle foregående år – bortset fra 2004 og enkelte andre år hvor nogle enkelte unger overlevede –  er ynglen fra stort set alle ca.250 ynglepar gået til grunde på grund af de menneskeskabte miljøproblemer i søen.

”Situationen er fuldstændig uacceptabel” siger HMKs talsmand, Jesper Petersen:

 ”År efter år er stort set alt fugleyngel blevet slået ihjel. Vi henvendte os både sidste år og forrige år til myndighederne med grundige, skriftlige redegørelser af den uholdbare situation – uden at de ansvarlige myndigheder har villet gribe ind og stoppe den tilsyneladende uendelige fuglemassakre, endsige bare erkende problemet. Det er grotesk og helt utilstedeligt. Vi har derfor nu besluttet at politianmelde den ulovlige forvaltning og ødelæggelse af søens oprindeligt unikke fugleliv, beskyttet af både dansk lovgivning og EU-lov. Vi har samtidig inddraget EU i sagen.”

”EU blev i øvrigt allerede i 2009 grundigt orienteret om Danmarks grove tilsidesættelse af de EU-fuglebeskyttelsesregler, der – på papiret – har været gældende i hele det store Holmegaard Mose-område den ca. 50 hektar store Gødstrupsø er en del af.”

Jesper Petersen tilføjer:

”Gødstrupsø-sagen kompliceres af at Naturfredningsforeningen (DN) og Ornitologisk Forening (DOF) i høj grad er medansvarlige for gennemførelsen af det katastrofale ”naturgenopretnings”-projekt. Og DN og DOFs knæfald for ejerinteresser og politisk magt, der har lokket de to almindeligvis naturbeskyttende organisationer ud på for dybt vand i Gødstrup Sø-skandalen, begrænser sig desværre ikke til at koste denne sø’s fugleyngel dyrt. Også ynglefuglene i en af Danmarks mest berømte og fuglerige søer, Nielstrup Sø, syd for Haslev er blevet ofre i de to grønne organisationers forfejlede omgang med magten på bjerget.”

For at sikre sig at det magtfulde Gisselfeld gods gik med i Gødstrupsøens VMP II-projektet valgte Storstrøms amt således i 2002 at undlade at drage godset til ansvar for dets naturødelæggende forvaltning af Nielstrupsøen, der i de følgende år mistede 99 procent af sin ynglefuglebestand. Som konsekvens heraf har den førhen ekstremt fuglerige Nielstrup Sø således ligget fugletom hen om sommeren i adskillige år. Også denne naturskandale har de to grønne naturforeninger lagt låg på.

Blandt de fugle, der nu er helt forsvundet i de to søer ved Gødstrup og Nielstrup to store hættemågekolonier på flere tusind par og den sjældne sorthalsede lappedykker. Sidstnævnte art havde førhen Sydøst-Danmarks vigtigste ynglepladser her.

Læs HMKs appeller fra sidste og forrige år til Næstved og Faxe Kommuner, miljøminister m.fl. om hurtigst muligt at stoppe massakrerne på fugleyngel i Gødstrup Sø i kapitlet ”Gødstrup Sø”. Eller her. Og her.

Se Næstved kommunes svar på HMKs appeller fra sidste og forrige år om stop for det fugledræbende VMP II-projekt (som Næstved kommune komplet uden realitetssans betegner ”kommunens bedste sø for ynglende fugle” – et succesprojekt!); artiklen ”Brev (og svar) til EU, miljøminister og politikere 6. oktober 2009 ”.

Og læs om det spegede politiske spil bag ødelæggelsen af Nielstrupsøen i kapitlet ”Nabonaturområder”; artiklen fra 12. maj 2010: ”Myndigheder i årevis passive lovbrud og omfattende naturødelæggelser ”.

Se også HMKs appel fra 10. juli om at ændre den biologisk usammenhængende naturgenopretning i Sjællands største mose- og engområde i kapitlet ”Korrespondance med miljøministeren ”.

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *