Næstved Kommune fortryder skarvskræmme-kampagne

Fra: Sofia Mulla Kølmel [mailto:somul@naestved.dk]
Sendt: 14. juni 2018 13:10
Til: ‘mose@paradis.dk
Emne: VS: Svar på: Stop fagligt grundløs og absurd bekæmpelse af skarver i Holmegaard Mose

Kære Jesper Petersen

Tak for din mail. Jeg skal beklage det sene svar, som skyldes at vi har haft ekstra ordinært mange sager.

Her kommer svar på dine spørgsmål:

Vi valgte sidste år at bortskræmme skarven efter en konkret vurdering af forholdene i Holmegårds Mose. Dette skete på baggrund af en vurdering af mængden af nærringsstoffer i de berørte skær, den hydrologiske sammenhæng/ vandbevægelsen i mosen og skarvernes udbredelse. Vi kiggede ikke på Lille Vildmose. Du er formentlig bekendt med undersøgelserne af nærringsstoffer i søerne bl.a. foretaget af Benjamin Nielsen i 2015, hvor han vurderede, at der var tale om den største punktforurening med fosfor i Danmark, med omkring 200 kg fosfor i de to af søerne. Der er tydeligvis en hydrologisk sammenhæng fra den tredje sø med overfladisk afstrømning ved høj vandstand mod øst og nord. Ejer af mosen fortalte os i marts 2017, at skarvene fornyligt havde bredt sig til også at søge natlogi ved den tredje østlige sø. Der var dermed risiko for, at nærringsstofferne fra skarverne ville kunne brede sig til flere af de nærringsfattige naturtyper i området. Det er kommunens ansvar, at vi standser naturtyper og arternes tilbagegang. Vi skal jf. Natura 2000-planen være særligt opmærksomme på aktiv højmose og lys skivevandkalv, som er i tilbagegang i hele regionen.

Lys skivevandkalv er i statens overvågning i 2017 fundet i skær 35 og 36, og den er derudover i 2016 fundet flere steder af Amphi Consult ved DNA-kortlægning (se vedlagte rapport).

Det er Naturstyrelsen, som er ansvarlig for fældningen af træerne som et led i deres LIFE-projekt, og ikke Næstved Kommune. Hvis vi havde vidst, at træerne skulle fældes et halvt år efter bortskræmningen, havde vi ikke gjort det.

Det fremgår af statens Natura 2000-plan for området, at der er mange arter, vi skal gøre en indsats for.  Du kan se alle arterne og naturtyperne i de område specifikke retningslinjer for området:

Område specifikke retningslinjer

  • Tilstanden af levestederne for plettet rørvagtel og rørdrum forbedres, således at de kortlagte levesteder får en god naturtilstand i overensstemmelse med arternes krav til ynglelokalitet.
  • Der søges udtaget kulstofholdige lavbundsjord i tilknytning til levested for plettet rørvagtel og rørdrum, så der kan skabes større sammenhængende arealer samtidig med, at udtagningen bidrager til at reducere udledningen af CO2 og et renere vandmiljø.
  • Kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på højmose, tidvis våd eng, rigkær, indlandssalteng, kalkoverdrev, lys skivevandkalv og mosehornugle samt sangsvane, sædgås og troldand som trækfugle (jf. områdets målsætning), som er i tilbagegang inden for den biogeografiske region.

Selvom vi arbejder med flere indsatser på en gang, er det dog ikke muligt at arbejde med alle samtidig. Derfor fortæller kommunens Natura 2000-handleplan noget om i hvilken rækkefølge, vi har planlagt at arbejde med de forskellige indsatser. Det kan du se af planens tabel 7:

Endelig takker vi for jeres rapport.

 

 

Venlig hilsen

Næstved Kommune
Center for Plan og Miljø
Team Vand og Natur
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Telefon: +45 5588 6190
www.naestved.dk

Sofia Mulla Kølmel
Naturmedarbejder

Direkte: +45 5588 6153
Mobil: +45 2148 0937
E-mail: somul@naestved.dk

 

 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *