Mosen udpeget til EF-fuglebeskyttelsesområde i 1983

DOF og Jesper Petersens rapporter

Talsmanden for Mosekomiteen, Jesper Petersen, forfattede i begyndelsen af 1980’erne den indtil da mest grundige ornitologiske beskrivelse af Holmegaard Mose-området, baseret på et stort antal fugleoptællinger udført af ham selv og en håndfuld andre lokale ornitologer.

I alt fire ornitologiske rapporter udgav Jesper Petersen  i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) omhandlende hhv. 1976 og 1980, inklusiv den første specialrapport om Gødstrup Sø og ynglefuglenes grumme skæbne her i 1978,79 og 1981.

Jesper Petersens grundige fuglerapporter var en væsentlig grund til at det ca. 20 km² store naturområdet i 1983 blev udpeget som EF-fuglebeskyttelseområde nr.91.

DOF-rapporten om Holmegaard Mose’s fugleliv i 1980, der blev udgivet i 1983, ankom i øvrigt til Storstrøms amt præcis samme dag som amtet modtog ansøgning fra Gisselfeld om grønt lys til at gennemføre et storstilet afvandingsprojekt for Porsemosen, sydsjællands største ferske engområde. Gisselfeld opdyrkningsprojektet var et blandt mange afvandingstiltag, der fulgte i kølvandet på Vestsjællands amts ulovlige uddybning af Susåen i marts 1982, der, trods næse til amtet og påbud fra Miljøministeriet, aldrig er blevet genoprettet og lovliggjort som krævet.

Med hensyn til Gisselfelds planlagte omdannelse af Sydsjællands største ferske engområde til kornmarker, så lyttede Storstrøms amt i 1983 heldigvis til DOF og Jesper Petersens dokumentation af Porsmosens store betydning for en række sjældne og beskyttelsekrævende fugle, og afviste Gisselfeld’s og Hedeselskabets store afvandingsprojekt.

(April 2008)