Referat af DN-Mosegruppemøde

Holdt hos Steffen Flindt på Tingerupvej 5, syd for Rønnede – hvor Susåen, Mosens hovedpulsåre, udspringer. Tilstede var, foruden værten; Rune Larsen, Poul Erik Andersen, Thorbjørn Stoltze & undertegnede. De to sidstnævnte er nye gruppemedlemmer, hhv. fra DNs lokalkomité i Holmegaard og Haslev.

Velkommen til dem.

Paul Erik Friis meddelte inden mødet, at han udtræder af gruppen. Har ikke tid. Mosegruppen takker for hyggeligt og informativt samvær siden starten i efteråret 1997. 

Vi gennemgik sidste mødereferat (der udsendes skriftligt sammen med det herværende). Herefter drøftede vi først og fremmest 3 emner, de to første også behandlet på forrige møde, nemlig: 

1) Gødstrup Sø.

2) Mosegruppens struktur og kompetance.

3) Det indstillede reservatarbejde angående Mosen. 

1) Gødstrup Sø: Desværre er Situationen omkring denne unikke fuglesø på 22. år fortsat uafklaret. Siden foråret, hvor Jesper Refn gav slip på sagen, har undertegnede informeret Bo Håkansson på DNs hovedkontor om den kreperlige sag, og Håkansson har lagt pres på Storstrøms amt for at få en skridsikker søbeskyttelsesaftale. Dette er mildt sagt ikke nemt! Amtet siger (som sædvanligt), at man arbejder på sagen (som man har gjort i mange, mange år), men hverken Gødstrupsøens 12 lodsejere eller amtet vil garantere at tragedien ikke gentager sig for 7. gang i år, hvis et vådt forår, eller vinter, atter genskaber søen naturligt, og hundredevis af vandfugle begynder at bygge reder og lægge æg i april og maj.

Dét er vi selvsagt stærkt utilfredse med i Mosegruppen. Amtets passificeringsvåben er den fristende naturgenopretningsmulighed via “Vandmiljøplan 2” – ligesom man argumenterede i 1998/99.

DNs hovedkontor har før lovet at rejse en fredningssag for Gødstrup Sø. Da Håkansson (i Refns favær) kom på banen i foråret var han indædt imod at flere hundrede fredede vandfugle een gang til skulle have ødelagt deres æg eller unger pga. stivnakkede kræfters hensynsløse afvanding af søen midt i fuglenes ynglesæson, men den seneste udmelding fra Håkansson er nu meget mere forsigtig og lyder, at hvis der er en overvejende chance for at søen naturgenoprettes indenfor en overskuelig fremtid via våde enge-kontoen i den politisk og økonomisk forkromede vandmiljøplan, så bør vi/DN undgå det ressourcekrævende fredningsvåben.

Det er -sædvanen tro – en frustrerende situation. Så længe hverken amt og/eller lodsejere vil gi’ garantier er der ingen grund til tro, at søen reddes på denne måde, mener undertegnede.

Thorbjørn Stoltze argumenterede for at tro på amtet. Havde set et papir – ganske vist ikke konkret mht. en dato for hvornår naturen beskyttes ordentligt. Dette referats referent modargumenterede, at amtet har sagt sådan siden 1994/95, eller måske endda flere år før.

Se i øvrigt brev af 7/3-99 fra Mosegruppen til DNs Jesper Refn.

Sidstnævnte reagerede desværre aldrig på Mosegruppens henvendelse til trods for indgående drøftelser siden 1997. I august ringede undertegnede til Jesper Refn og fik for første gang kontakt med ham siden bemeldte – meget vigtige – brev af  7. marts. Jesper Refn bragte selv Gødstrup Sø på banen. “Sku’ vi ikke ta’ at rejse en fredningsssag nu!”, udbrød han til min store overraskelse. “Jo, men det var jo det vi i Mosegruppen foreslog i foråret”. “Ja, men vi ku’ jo ikke gøre noget sådan 14 dage før søen blev tømt for vand”. Jeg mindede Refn om, at vi skrev 7. marts 1999. Pumperne blev startet d.4 maj…)

På vort møde d.13/1 fremførte Thorbjørn i øvrigt, at det efter hans mening er umuligt at beskytte søen via en fredningsssag, da søens juridisk set har status af landbrugsområde – afvandet sø, modsat vandfyldt sø – og en fredningssag kan kun bruges til at opretholde status quo. Thorbjørn Stoltzes juridiske fortolkning fik ikke støtte fra andre i gruppen.  2) Mosegruppens struktur og kompetance blev gennemdrøftet, bl.a. på baggrund af næste punkt, punkt 3. Vi besluttede at udarbejde et brev til de fire DN lokalkomiteer, der ligger i Mosens område. Vort forslag er at lade hver komité få repræsentation i Mosegruppen mod at Mosegruppen får øverste kompetance i DN/Mose-spørgsmål. Samrådene i de to amter, der ligger i Mosens område, vil også blive inddraget i arbejdet på rette vis.

Thorbjørn Stoltze er igang med at udarbejde et udkast, der udsendes med dette referat (det gør Rune Larsen) til alle nuværende Mosegruppemedlemmer, der herefter hurtigt sender deres eventuelle kommentarer til Rune eller Thorbjørn, så man kan nå at få det endelige brev færdigformuleret inden d.9/2, hvor de første to af de fire relevante lokalkomiteer mødes næste gang. 

3) Vi drøftede det utilfredsstillende forløb i forbindelse med de såkaldte “Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle i DK”, hvor Mosen (i 1993) startede og (i 1999) endte med at blive vraget; kategoriseret i gruppe 3, den mindst vigtige gruppe, hvorved Mosen altså ikke opnåede (tiltrængt) beskyttelse ad denne vej.

Forløbet internt i DN har givet stof til eftertanke. De helt aktuelle begivenheder afslørede den absurditet at Mosen, trods Mosegruppen (hvor vi da er ret gode til at gøre opmærksom på os selv, og Mosen – synes vi da selv) ikke engang kunne opnå tilfredsstillende repræsentation i den Mosebrugergruppe, der holdt sit sidste møde d.24. november sidste år. Næstformand i DN-Haslev, Asger Søgaard Jørgensen, repræsenterede DN i Mosebrugergruppen, (ifølge vore oplysninger) udelukkende på foranledning af DN-samrådsformanden i Storstrøms amt. Mosegruppen besluttede på sit forrige møde d.19/11 – hvor Arne Hastrup Larsen oplyste, at Asger Søgaard Jørgensen netop havde ringet til ham og efterlyst oplysninger om jagtforhold i Mosen i forbindelse med et møde i Mosebrugergruppen d.24/11 – at skrive til Asger Søgaard Jørgensen og opfordre ham til at inddrage Mosegruppen og vor detaljerede og vigtige viden på området. Men Asger Søgaard Jørgensen svarede ikke på vor henvendelse og gik beklageligvis til mødet uden tilstrækkelig viden om jagtforholdene i Mosen.

På Mosebrugermødet d.24/11, der endte med at konkludere, at jagten ikke begrænses, var Mosens naturinteresser for dårligt repræsenteret i forhold til den faglige indsigt Mosegruppen ligger inde med. Dette er dybt frustrerende.

Se bl.a. brev fra DMU fra april 1994, hvor en af rapportens to forfattere undsiger det faglige arbejde omkring den indledningsvise ornitologiske vurdering af Mosen som jagt- og forstyrrelsesfrit kerneområde for vandfugle.

På vort møde d.13/1 besluttede vi i Mosegruppen at gå videre med sagen, selvom Skov- og Naturstyrelsen – på baggrund af bl.a. de fagligt alt for overfladiske drøftelser i Mosebrugergruppen – har droppet at beskytte Mosen mod den hårde jagt i området. Man argumenterer bl.a. (ifølge Thorbjørn Stoltze) at det vil koste 1,2 millioner kr. at erstatte ejernes økonomiske tab, hvis jagten i Mosen stoppes. (Se i den forbindelse kopi af avisartikel fra Næstved Tidende d.23/11-85)

Vi har i Mosegruppen talt med DNs hovedkontor og Reservatudvalg om sagen og er enedes om at arbejde på at få Skov- og Naturstyrelsen til at genvurdere Mosen på baggrund af vor viden. Aller først samler vi vort materiale på skrift og præsenterer det for DN i København, bl.a. i forbindelse med det møde vi har bestilt med hovedkontoret (Håkansson/Refn – se bl.a. kopi af brev af 24/11-99).

Seneste nyt på Hovedkontor/Mosegruppe-mødeområdet er at vi på Håkanssons opfordring har foreslået hovedkontoret tre mulige formiddagsmøde-datoer, nemlig d.25/1, 26/1 og 27/1, men vi har ikke fået nogle tilbagemelding endnu her d.26/1, hvor dette referat færdigskrives. Det betyder formentlig, at vi må se frem til først at mødes med hovedkontoret i februar.

Lad os alle ringe sammen når DN i Masnedøgade foreslår nogle mødedatoer. (Refn og Håkansson fra DN-hovedkontoret meldte aldrig tilbage. HMK-redaktione april 2008.) 

Til sidst kan jeg lige nævne et par interessante fugleobservationer fra Mosen – fortalt på mødet d.13/1. Rune Larsen har to gange i januar (senest ca. d.10/1) haft besøg af en meget tillidsfuld RAVN i sin have på Møllevejen i Fensmark. Og Thorbjørn så d.7/1 en HØGEUGLE på/ved landevejen i Broksøskoven lige øst for Pottemagerhuset og Tornemoserenden. (OBS: Disse to fugleobservationer er sidenhen kasseret som fejlbestemmelser, efter at undertegnede Jesper Petersen fik ordentlig indsigt i Thorbjørn Stoltze og Rune Larsens ornitologiske kvalifikationer – eller mangel på samme. HMK-redaktionen, april 2008) 

Næste møde i Mosegruppen er d.2. marts på Trollesgave, hvor Rune Larsen er vært. To punkter er allerede på dagsordenen, nemlig vandstandsmålinger på højmosen samt besøg i, og af, amtets “naturgenopretningsbus”, der opstilles syd for Skuderløse til marts/april.

Vi ses d.2/3 – og 2-3 af os til møde i Masnedøgade i februar. 

                                                                       referat v. mosegruppesekretær, 

                                                                       Jesper Petersen, d.26/1 2000.

Navne og adresser:

Steffen Flindt (DN i Fakse/Rønnede), Tingerupvej 5, 4683 Rønnede, tlf. 56 71 20 17.

Rune Larsen (DN i Holmegaard), Møllevej 1, Fensmark, 4700 Næstved. Tlf.  57 61 49 76.

Poul Erik Andersen (DN i Holmegaard),   

Thorbjørn Stoltze (DN i Haslev) Broksøvej 73, 4690 Haslev. Tlf. 56 32 56 95.

Arne Hastrup Larsen, Drosselvej 12, 4100 Ringsted, tlf. 57 61 49 76. 

Jesper Petersen, Søtorupvej 5, 4690 Haslev, tlf. 56 32 64 70.