Uønsket debat om den fortsatte Gødstrup Sø-tragedie (2005)

En sø er godt, men

VMP II-projektet er skidt

 af Jesper Petersen og Bo Tureby 

 BUS 1957
 Den sjældne naturskov sagen drejer sig om, som visse VMP II-tilhængere ikke kan finde bl.a. på luftfoto fra 1950’erne, ses tydeligt på dette luftfoto af Gødstrup By set mod nord og Porsmosen i sommeren 1957.

 

I sidste nr. af  Dansk Ornitologisk Forenings blad,”Fugle og Natur”, kritiseres vores artikel i foregående blad-nummer om problembarnet Gødstrup Sø og dét VMP II-projekt, der blev søsat for nu 1½ år siden.

Vore kritikere har tjent 100.000-vos af kroner på at arbejde med VMP II-projektet. I modsætning til undertegnede, der af ren og skær interesse for fugle og fuglebeskyttelse har fulgt Gødstrupsøen siden 1978.

På mange måder er DMIs og Storstrøms amts fugletæller, Hans Erik Jørgensen (HEJ), samt teknisk tilrettelægger af VMP II-projektet, ingeniør Niels Riis (NR) inhabile til at udtale sig om VMP II-projektet, fordi de lever af det, og af den grund har brug for at fremstille det som en succes.

Efter vores opfattelse skulle VMP II-projektet i Gødstrup Sø aldrig have været gennemført. Selvfølgelig ikke fordi vi mener, at en sø ikke er godt, men fordi dét designede landbrugs/sø-projekt man har skabt, er væsentligt dårligere end det man havde fået, hvis blot myndigheder og grønne organisationer havde stået vagt om lovgivningen.

Gødstrupsøen var beskyttet – men uduelige eller korrupte myndigheder og naturbeskyttelse-organisationer svigtede fælt og lukkede år efter år øjnene for skandaløse Wild West-tilstande.

Når NR skriver, ”at ingen lovgivning har kunnet forhindre lodsejerne i at udnytte deres ret til fortsat afvanding!”, er det således lodret forkert.

Kendsgerningen er nemlig, at det ikke var juridisk holdbart år efter år at tømme en af Danmarks fuglerigeste søer midt i ynglesæsonen med døden til følge for i hundredvis af sjældne vandfugle. De totalt retsløse tilstande understreges af, at søen siden 1983 oven i købet er beliggende i et EF-fuglebeskyttelsesområde.

Myndighederne mangeårige svigt på det juridiske og naturbeskyttelsesmæssige felt bruges af de to projekt-ansatte som et argument for at støtte op omkring den dybt problematiske studehandel som VMP II-projektet er. Men det er at vende tingene på hovedet og gøre en dyd og et ideal ud af den laveste fællesnævner som amtet har sat dagsordenen med.

Holdningen er efter vores opfattelse en falliterklæring, der degraderer fuglesagen til en disciplin for folk med fast job og gode pensionsordninger ”indenfor systemet”. Vi vil gerne minde om at virkeligheden – og fuglesagen – har videre rammer.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) eller Danmarks Naturfredningsforening (DN), der (her fejlagtigt) kalder sig for naturens advokat og vagthund, burde for mange år siden have forhindret massakrerne på Gødstrupsøens fugleyngel, f.eks. ved at have anlagt en retssag eller indbragt sagen for EU-domstolen. På grund af DNs og DOFs fatale svigt, måtte undertegnede for egen regning og risiko gøre det sidstnævnte i oktober 2003, efter forgæves at have appelleret til de to foreninger om at agere.

DN og DOF har ligesom Storstrøms amt svigtet i Gødstrup Sø-sagen; og ikke mindst derfor er sagen så ømtålelig og upopulær at tage op, og man har få venner som talsmand for en biologisk, juridisk og økonomisk/samfundsmæssig bæredygtig Gødstrup Sø, bl.a. fordi DOF og DN – med god grund – ikke har lyst til at blive mindet om fortiden. ”Nu ser vi fremad!”, lyder parolen.

Ikke desto mindre er sagen god at blive klog af for alle, der ønsker indblik i det ureglementerede magtspil, der i mange tilfælde afgør naturens og fuglenes livsvilkår.

HEJ betegner vores artikel ensidig, fordrejet og negativ og frygter at den i værste fald kan få indflydelse på beslutningstagernes vilje til at iværksætte andre naturgenopretningsprojekter. Ja, men vi håber da så sandelig, at myndighederne og andre tager ved lære af Gødstrupsø-projektets fejl, så sådanne fremover undgås!

Vi vil undlade at gå nærmere ind i HEJs vurdering af hvorfor så mange fugles yngel gik tabt i 2004. Vi skal blot gentage, at det største antal gråstrubede lappedykkere nogensinde (43 par) – søens karakterfugl – ikke havde ynglesucces i søens første år som VMP II-projekt. HEJs nedprioritering af denne katastrofale kendsgerning, især på grund af et forkert udformet VMP II-projekt, er efter vore opfattelse en større fordrejning eller manipulation end vores fravalg af en minutiøs gennemgang af HEJs supplerende bemærkninger i Storstrøms amts fuglerapport om Gødstrupsøens første år som VMP II-projekt i 2004.

NR bringer flere fejloplysninger til torvs i sit indlæg. Bl.a. vil han – med egne ord – ”aflive den myte, at der skulle have været naturskov, hvor der nu er sø”.

Vi kender ingen, der nogensinde har påstået, at der var gammel naturskov, hvor der nu er sø. Derimod kender en række skoveksperter til en af Danmarks mest bevaringsværdige naturskove, der indtil december 2003 voksede op til Gødstrupsøens nordvestbred (se foto), men helt meningsløst blev fældet blot for at fremprovokere en øget erstatning som en del af amtets og Gisselfelds økonomiske studehandel bagom projektet.

”Luftfotos fra 1950’erne viser at der dengang var enge og marker uden et eneste træ”, skriver NR. Men det er igen lodret forkert og illustrerer med al ønskelig tydelighed at naturen i og omkring Gødstrup Sø var ilde faren med en teknisk tilrettelægger af VMP II-projektet med så ringe faglig viden om den natur han arbejdede med.

Lad os derfor een gang for alle få aflivet NRs og mange andres myte om den destruerede naturskov ved Gødstrup Sø:

Det er indiskutabelt, at VMP II-projektet ødelagde 10 hektar unik naturskov. Og til oplysning af NR har vi nu sendt den grundige rapport om den nu destruerede naturskov som Peter Friis Møller udarbejde for Danmarks Naturfredningsforening i november 1997.

Den sjældne naturskov som sagen drejer sig om, som NR angiveligt ikke kan finde på luftfoto fra 1950’erne, er ellers meget nem at se, hvilket læserne kan forvisse sig om ved at kaste et blik på luftfotoet af Gødstrup By andetsteds på siden her, set mod nord, i sommeren 1957.

Orginalfotoet er på 1×0,7 meter og hænger i stuen hos tidligere pumpelaugsformand Frede Kristiansen, hvor vi har fået lov til at fotografere det. Den gamle naturskov ses tydeligt lige over landsbyen med form som en firkant med en udvækst i bunden til venstre.

Sidste nyt: Gødstrupsøens første jagtsæson blev – som forudset af undertegnede -. et mareridt for fuglene.

  

            (Februar 2005. Offentliggjort på www.holmegaardmose.dk  april 2008)