Bregentved-greve omdanner fugle-reservat til privat ”vandland”

Grev Moltke har allerede ødelagt det fredede Blegehus ved Ulse Sø, nu anklages han for at ødelægge det EU-beskyttede fugleliv i søen.

 Efter i august at have set og fotograferet medlemmer af Moltkefamilien på vandski  i Ulse Sø har flere grønne foreninger nu henvendt sig til myndighederne for at få Bregentveds-grevens private “vandLand” lukket hurtigst muligt.

af Jesper Petersen

20. SEPTEMBER 2012: Selvom den navnkundige Moltke-slægts våbenskjold prydes af både urfugle og påfuglefjer anklages den adelige familie nu for at være alt andet end fuglevenlig.

Grev Christian Moltke, ejeren af Danmarks største gods, har omdannet Bregentveds største sø til sit eget, private ”vandand”, hvor grevefamilien fornøjer sig med speedbådssejlads, vandskisport og kapsejlads på larmende vandscootere.

Dét lyder måske ganske fornøjeligt. Problemet er bare, at Ulse Sø er et såkaldt EU-fuglebeskyttelse- og Natura 2000-område, hvor Danmark er forpligtet til at beskytte det særlige fugleliv.

Sagen har denne sommer fået fugle- og naturvenner op i det røde felt.  Ornitologisk Forenings såkaldte caretaker for området, Claus Jannic Labuz, kalder grev Moltkes speedbådssejlads i fuglereservatet ”et paradoks af dimensioner”  og siger videre:

”Grevens speedbåd af mærket ”Buster XXL” har med sin 150 hk’s Yamaha-motor en tophastighed på omkring 80 km/t. Alene bølgerne fra sejlads med en sådan båd vil kunne overskylle samtlige fuglereder i Ulse Sø, for ikke at tale om de forstyrrelser det må medføre.”

I Faxe Kommune, der har det forvaltningsmæssige ansvar for at Danmark overholder EU’s fuglebeskyttelsesregler, er man ubekendt med Moltke-familiens fugle-forstyrrende fritidsaktiviteter. Centerchef Marianne Spang Bech oplyser, at der ingen forbud er mod at sejle med speedbåd i  EU-fugleområde nr.101, som Ulse sø er en del af. Derfor er dét, der foregår ikke ulovligt. Men heller ikke nødvendigvis i overensstemmelse med EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv.

Faxe Kommunen har opfordret Ornitologisk Forening og Naturfredningsforeningen til at beskrive sagen i deres svar til de naturhandleplaner for F101, der var i høring indtil udgangen af sidste måned – i lighed med forvaltningsplanerne for alle Danmarks øvrige internationale naturområder.

Spurgt om fremtidsudsigterne for Bregentvedsgrevens private ”vandland”  svarer biolog  Michael Behrens, Faxe Kommune:

”Mit umiddelbare svar,  off the record, er, at man da i høj grad skal kigge på det, hvis det er en aktivitet, der foregår i tide og utide, og lige i ynglesæsonen, for så vil jeg da ikke synes det er særlig smart. Men hvis det sker udenfor ynglesæsonen med en lav frekvens, så ku’ det måske godt forenes, for der er jo også andre forstyrrelser. F.eks. driver godset jagt, og det kan man jo ikke gøre så meget ved.”

 

Grev Moltke bag rattet i sin hurtigsejlende speedbåd. “Der må jo sejles overalt i Danmark, så jeg ser ikke noget problem her, der ikke findes noget andet sted” udtaler Bregentveds ejer, hvilket dog tilbagevises af både myndigheder og grønne organisationer – i flere internationale fuglebeskyttelsesområder er der således forbud mod speedbådssejlads, vandski, vandscootere o. lign.

 

Med en omtrentlig årlig omsætning på 60 millioner kr. og næsten 10 millioner kr. i EU-landbrugstilskud er en speedbåd til omkring ½ million kr. bare et greb i lommen for en af Danmarks rigeste godsejere. Se grev Moltkes potente speedbåd Buster XXL i aktion på video via dette link: http://www.youtube.com/watch?v=9NcIdRlHwHc

Grev Moltke: Hverken ulovligt eller naturskadeligt

Selv mener Bregentveds greve ikke der er noget som helst usædvanligt, naturskadeligt eller ulovligt i familiens brug af Ulse Sø.

”Ja, det er rigtigt, at der foregår forskellige aktiviteter med forskellige former for sejlads. Men det forstyrrer ikke mere end alle mulige andre steder. Og det er fuldt lovligt, for der er jo ingen restriktioner.

En speedebåd med en 150 hestes motor, med en topfart på over 75 km/t,  er jo noget af en maskine i en sø, der er klassificeret som internationalt fuglebeskyttelsesområde pga. både ynglende og rastende fugle?

”Det ved jeg ikke; det er der ikke noget usædvanligt i”

Ornitologer mener, at speedbådssejladsen forstyrrer det EU-beskyttede fugleliv?.

”Nej. Og der gælder de regler, som gælder alle mulig andre steder i landet.”

Mener du, at I tager tilstrækkeligt hensyn til naturen når I sejler i speedbåd?

”Ja, det gør vi da i allerhøjeste grad. Det er en lovlig båd med udstødning under vandet og som larmer meget, meget lidt.”

Men når I sejler med en båd, der kan sejle 75 km i timen, så laver I jo store bovbølger.

”Så hurtigt kan min båd desværre ikke sejle!”

Men i hvert fald kan den sejle hurtigt, hvilket både forstyrrer og laver nogle voldsomme bølger, der kan oversvømme fuglenes reder. Er det ikke rigtigt?

”Sådan er det jo overalt i verden hvor man må sejle. Og man må jo sejle overalt i Danmark, så jeg ser ikke noget problem her, der ikke findes noget andet sted.”

Greven bekræfter, at speedbådssejladsen i Ulse Sø har stået på i mange år, hvor mange præcis kan han ikke huske.

”Vi har ejet søen i 260 år. Og altid passet på den. Og den måde som vi har forvaltet det på har åbenbart betydet, at folk synes, at det er utroligt velforvaltet og naturskønt.”

”Jeg vil skyde på, at der bliver sejlet 12 gange om året. Det er således en af de mest fredelige vandoverflader og søer i Danmark. Så jeg ser intet problem i det. Og jeg kan i hvert sige, at der foregår intet ulovligt og for mig foregår der heller ikke noget unaturligt.”

Ornitologer ikke beroliget

Udtalelserne formilder ikke Ornitologisk Forenings repræsentant, Clausjannic Labuz, der fastholder, at grev Moltkes speedbådssejlads er ”helt tosset” og fuldstændig uforeneligt med EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv der – på papiret – har været gældende siden 1983.

”Måske  er speedbådssejladsen ikke isoleret set i strid med dansk lovgivning, fordi denne aktivitet ikke specifikt er erklæret ulovligt i det pågældende fugleområde. Men de fleste kan nok godt se paradokset: at den her slags aktiviteter er uforenelige med fuglebeskyttelse.”

Ornitologisk Forenings caretakter tilføjer:

”De generelle EU-retningslinier for Ulse Sø siger, at der skal sikres tilstrækkeligt uforstyrrede levesteder, med individuel hensynstagen til den enkelte arts sårbarhed overforfor forstyrrelser, for grågås, troldand og rørhøg.  Hvilket simpelthen ikke hænger sammen med den nuværende forvaltning hvor alt, der ikke specifikt er opregnet som ulovligt, er lovligt. For det er jo en ladeport af en kattelem for alskens slags forstyrrelser:  vandscootere, kiteflyvning, lavtflyvende helikoptere og hvad ved jeg.”

Claus Jannic Labuz tilføjer, at DN og DOF har fulgt Faxe Kommunes opfordring til at beskrive sagen i  deres bemærkninger til kommunens udkast til naturhandleplaner.

”Og så må vi jo bare håbe, at de aktuelle handleplaner kommer til at leve op til deres navn.”

Det er ikke kun fredningsbestemmelserne for Ulsesøens fugleliv grev Christian Moltke er på kollisions-kurs med. Kulturstyrelsen, der varetager landets fredede bygninger, beklager affredningen af  Bleghuset ved søen pga. omfattende og irreversible ombygninger i huset.

Den sidste lejer blev opsagt i slutningen af 1990’erne, og siden har det idylliske og oprindeligt fredede Blegehus eller Fiskerhus ved nordbredden af Ulse Sø fungeret som familien Moltkes fritidshus.  For fem år siden valgte Kulturstyrelsen at ophæve fredningen efter omfattende ændringer af Blegehusets indre, tilsyneladende gennemført af hensyn til Moltke-familiens ønske om at råde over huset som udgangspunkt for speedbådssejlads og andre fritidsfornøjelser på Ulse Sø.

Louise Ømann fra Kulturstyrelsen bekræfter, at størstedelen af Blegehusets fredede værdier er ødelagt, og som følge deraf i 2007 skiftede status fra fredet til klassificeringen ”bevaringsværdi”.

”Vi er kede af at fredningsværdierne i Blegehuset er gået tabt, det er rigtig trist for kulturhistorien, og at vi nu ikke har hånd og hanke med det i og med at huset har skiftet status til ”bevaringsværdigt”.

Spurgt om en ødelæggelse af et fredet hus ikke har udløst bøde eller anden straf svarer Louise Ømann:

”Vi har en meget tung lovgivning på dette område. Der kan straffes med påbud om at retablere ødelæggelserne og dagbøder, men er ombygningerne uoprettelige, er det eneste vi kan straffe med en affredning. Hvilket ejeren – grotesk nok – sikkert er glad for i dette tilfælde. Der er ikke ressourcer til andet. Vores system bygger på tillid til ejeren.”

 

Stort set alle fugle i Ulse Sø tog flugten da familien Moltke fornøjede sig med at stå på vandski i Ulsesøen i de varme august dage: Skarver, ænder, måger, lappedykker m.m.

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *