Bedre naturoplevelser, ja tak

Naturstyrelsen etablerede i 2013 en kolos af et fugletårn i den vestligste del af Holmegaard Mose. Desværre et af de steder i Sjællands største moseområde, hvor der kun er få fugle at se. Tårnets design er ydermere fundamentalt forkert. 

KOMMENTAR 17. september 2014

Naturorganisationer har i årtier forgæves forsøgt at få opstillet informationsplancher og fugletårne i to lokale naturområder af international betydning for fugle.

Det 19 km2 store Holmegaard Mose-området – Sjællands største mose – samt det smukke søhøjland (på 6 km2) sydøst for Haslev, der i over 30 år haft status af EF/EU-fuglebeskyttelsesområde (hhv. F.91 & F101).

Men til trods for store oplevelsesmuligheder her, så mener lodsejer og diverse myndigheder mærkværdigvis, at befolkningen ikke skal have lov til at opleve de lokale naturperler på bedste vis.

I grotesk modsætning til to små, bynære naturområder ved Haslev – Skoleengen og det lille kunstige sø-område ved Gillesbækkens løb lige vest for ringvejen – hvor kommunen har investeret i fine, brugervenlige informationstavler samt et fugletårn bygget af træ generøst doneret af Gissefeld..

De bitte små naturområder rummer ikke en tusindedel af den fuglerigdom som f.eks. søerne sydøst for Haslev, blot 2,5 km fra bymidten, hvor der helt ulogisk hverken er informationsplancher eller fugletårne.

Godsejer-underdanig naturformidling: Skoleengens fugletårn med udsigt til meget få fugle, finansieret af Gisselfeld! Hvorfor donerer det legat-uddelingsglade gods ikke et par fugletårne til sig selv?

 

Ornitologer og naturorganisationer har i årtier forgæves forsøgt at få myndigheder og godser til at sikre befolkningen bedre muligheder for at opleve Haslev- og Næstvedegnens unikke fugleområder.

Information om hvordan man færdes optimalt i naturområderne, sikrer både naturinteresserede gode oplevelsesmuligheder samt forhindrer forstyrrelse af fuglelivet o.a.

I dag kan kun specialister finde vej. Andre ender ofte med utilsigtet at jage fuglene bort (der fra 1. september og fem måneder frem er særlig sky pga. hård jagt) og uden værdifulde oplevelser, dvs. uden at komme tæt nok på fuglene, som man kan i godt placerede fugletårne.

Efter godt og vel 30 års vedholdende appeller er situationen den samme: Befolkningen må for Guds skyld ikke opleve egnens internationalt betydningsfulde natur på bedste vis. Alle naturinteresserede er til gengæld velkommen til at besøge Skoleengens fugletårn, hvorfra man på en god dag kan se en halvtam and eller tre i den nærliggende dam på 200 m2!

Ganske vist er Naturstyrelsen aktuelt ved at etablere en parkeringsplads ved Røde Bro syd for Skuderløse samt en platform som naturinteresserede kan stå på. Men ikke noget fugletårn, som en række naturorganisationer har efterlyst i årtier. Et sådant byggede Naturstyrelsen for knap to år siden på den træryddede vestlige højmosedel af Holmegaard Mose. Desværre kan man dér kun opleve en brøkdel af de fugle, der kan opleves ved Røde Bro. Ydermere er tårnet forkert designet.

På et borgermøde om kommunalplanen i Rønnede 6. marts i år vedgik afdelingsleder Anders Mosbæk Nielsen åbent, at kommunen er (citat) ”underdanig” overfor godsejerne.

Og ja, fugletårne og andre positive naturinitiativer kan jo selvfølgelig medføre, at flere bliver opmærksomme på godsernes omfattende jagtforretninger, miljøskadelige landbrug, kommercielle lystfisker m.m., der alt sammen trækker store veksler på de vilde fugle m.m.

Med risiko for at flere f.eks. forarges over at myndighederne siden slutningen af 1990’erne har lukket øjnene for Gisselfelds ødelæggelse af Nielstrup Sø, oprindeligt Danmarks fuglerigeste målt i ynglefugle pr. kvadratmeter.

Samt undres over at en af landets oprindeligt reneste søer, Søtorup Sø, hver sommer forplumres af stinkende alger, så ikke engang hunde kan risikere at bade i søen, der indtil begyndelsen af 1970’erne endnu have badebro og omklædningshuse fra dengang haslevitterne i rigt mål badede i den krystalklare sø.

Forklaringen på at haslevitter m.fl. ikke skal interessere sig for egnens engang krystalklare badesø og dens naturværdier ses her: Stinkende algesuppe fra forsommeren 2014, i høj grad skabt af Gisselfelds miljøødelæggende industrilandbrug

Med risiko for mere bøvl, vil fugleinteresserede, fra et perfekt placeret fugletårn på toppen af Koldinghus Allé, i Ulse Sø undrende kunne opleve Bregentveds familien Moltke muntre sig med at stå på vandski efter en speedbåd med en topfart på 80 km i timen! Mens de –  på papiret – EU-beskyttede ynglefugle forsøger at holde på reder, æg og unger når bovbølgerne fra Bregentved-grevens potente speedbåd skyller ind over bredzonen.

Godsejer-underdanige myndigheder finder grev Moltke-familiens vandskisport vigtigere end internationale fuglebeskyttelsesregler.

Det ville være godt, hvis godserne aktivt deltog  i en mere positiv forvaltning af EU-fugleområder på deres jorde, og ikke bare sikrede højtbetalende jægere og lystfiskere adgang til Haslevegnens bedste naturområder. Men fortsætter aristokratiets egoisme og bagstræb bør politikerne træde i karakter. Vi lever jo trods alt i 2014; det er faktisk over 150 år siden Danmark fik folkestyre.

I øvrigt har danskerne i årevis betalt godserne millioner af kroner i landbrugsstøtte, så befolkningens – uforstyrrende – naturbrug er sådan set for længst betalt.

Unge mennesker adgang til 1. klasses bæredygtig brug af naturen kunne være med til at forebygge den voksende ungdomskriminalitet og -rodløshed. Så aktuelle forslag om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år bliver overflødige.

Den nye Gisselfeldledelse har i årevis ført sig frem som den glade uddeler af penge til trængende lokale organisationer m.fl.. Men hvorfor interesserer godset sig ikke for sit eget forsømte natur-bagland og investerer lidt af sin store rigdom i Søtorupsøens gamle badested, fugletårne m.m. til gavn for lokalområdets naturinteresserede med den positive opmærksomhed, viden og engagement det på sigt kan skabe?

Ganske vist er der i det sidste ti-år gennemført flere naturgenopretningsprojekter på Gisselfelds jorde, men projekterne er i meget ringe grad båret af egentlige naturhensyn; i hovedsagen kun gennemført, fordi godset har fået udbetalt millioner af skattekroner i kompensation sammen med en attraktiv grøn glorie, som godset har kogt masser af misvisende PR-suppe på.

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *