Stop fagligt grundløs og absurd bekæmpelse af skarver i Holmegaard Mose

Mailen herunder blev sendt til alle Næstved byråds medlemmer den 1. september 2017. Læs svar fra Næstved Kommune nederst.

Kære læser.

Næstved Kommunes beslutning om at bekæmpe skarverne i Holmegaard Mose er forkert og bør hurtigst muligt stoppes.

Hvis man virkelig mener, at den forfejlede skarvbekæmpelse vi ser i disse dage, er biologisk bæredygtig, bør man som et minimum levere en fyldestgørende faglig redegørelse.

Se venligst vedhæftede kommentar som vi udover Næstved Byråd har sendt til kommunens administration, Naturstyrelsen, miljøministeren samt pressen.

Vi skal i øvrigt beklage, at vi ikke på forhånd er blevet orienteret om kommunens fagligt grundløse beslutning om at bekæmpe skarver i Holmegaard Mose. Desværre har vi igen og igen oplevet, at vi ikke inddrages i og orienteres om kommunens arbejde vedr. Holmegaard Mose-området, til trods for at vi er områdets fagligt førende naturorganisation. Situationen er både udemokratisk og uanstændigt, og medfører nu, at offentligheden, naturen m.fl. igen skal opleve myndigheder, der agerer med hovedet under armen. Noget der let kunne have undgået, hvis kommunen og Naturstyrelsen havde gjort sit hjemmearbejde ordentligt.

Venlig hilsen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

v. talsmand Jesper Petersen

Søtorupvej 5

4690 Haslev

Tlf.5632 6470


Fra: Sofia Mulla Kølmel [mailto:somul@naestved.dk]
Sendt: 26. september 2017 10:22
Til: ‘mose@paradis.dk
Emne: VS: Svar på: Stop fagligt grundløs og absurd bekæmpelse af skarver i Holmegaard Mose

Kære Jesper Pedersen

Tak for din henvendelse samt for samtalen den 8. september 2017.

Du ønsker en faglig begrundelse for, at vi har valgt at skræmme skarverne i Holmegaard Mose, og spørger til hvorfor I ikke er blevet inddraget.

 

Næstved Kommune har ansvaret for at naturtyperne på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 163 opfylder bevaringsmålsætningen. Kommunen skal jf. Natura 2000-handleplanes område specifikke retningslinjer være særligt opmærksomme på naturtypen højmose og lys skivevandkalv, som er i tilbagegang.

 

Kommunen har i forrige planperiode arbejdet for at reducere de menneskeskabte tilledninger af næringsstoffer til mosen. Der er gjort en stor indsats for at reducere NK-Forsynings overløb til mosen og overløb fra Ardagh Glas. Samtidig har ejendommene i vandoplandet til mosen har fået påbud om forbedret spildevandsrensning. I denne sammenhæng er vandstrømmene i mosen blevet kortlagt. Fra mosens sydlige ende er der en vandbevægelse gennem mosen mod den nordlige ende. I mosen kan vi se at der er en tydelig påvirkning af næringsstoffer da udbredelsen af tagrør, som Naturstyrelsen følger, vokser fra syd og mod nord ind i mosen. Nu har vi så udvidet indsatsen til også at omfatte bortskræmning af skarverne, som opholdt sig i den sydlige del af mosen.

Vi vurderer at skarvernes påvirkning af to-tre tørvegrave også påvirker resten af mosen, dels fordi vi opfatter mosen som et sammenhængende hydrologisk hele, hvor vandstrømmene bevæger sig som beskrevet, og dels fordi der ved meget nedbør er overfladisk afstrømning rigtig mange steder i mosen. Vi mener altså ikke at næringspåvirkningen er afgrænset til et par skær i mosen, måske er den i tørvejr og på den korte bane, men ikke på længere sigt. Desuden mener vi ikke at det er hensigtsmæssigt at dens opholdssted er udvidet fra et til nu tre skær.

 

Dertil kommer at vi ikke kun prioriterer naturtypen højmose, men også har en særlig forpligtelse for at sikre og etablere egnede levesteder til skive vandkalv. Dette indebærer en forbedring af de brunvandede søer / tørvegrave så de kan fungere som levested for vandkalven. Denne indsats er en del af vores Life-projekt SemiAquatic Life, som har  indsatser for de arter som lever i tilknytning til vand. I dette projekt ønsker vi at skabe flere levesteder for arten i mosen.

 

Når det er Natura-2000-område er det derfor vigtigt at vi bevarer de næringsfattige naturtyper, og vi har derfor nedprioriteret skarverne lige i dette område.

Bortskræmning af skarverne er således endnu en indsats, der skal minimere næringsstoftilførslen ligesom den forbedrede spildevandsrensning, der er gennemført.  Indsatsen med at skræmme skarven, er  en følge af en interesseafvejning. Hensynet til Natura 2000 områdets højmose og skive vandkalv vejer tungere, da de netop er forudsætningen for at mosen er udpeget som et Natura 2000 område.

 

Kommunen er ikke forpligtet til at inddrage Holmegaard Mose Komiteen i sagen om bortskræmning, og der har ikke været foretaget egentlige høringer i sagen. Men vi vil i forbindelse med projektet om SemiAquatic Life invitere Holmegård Mose Komiteen til en dialog om de tiltag vi påtænker i dette projekt.

 

Venlig hilsen

Center for Plan og Miljø
Team Vand og Natur
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Telefon: +45 5588 6190
www.naestved.dk

Sofia Mulla Kølmel
Naturmedarbejder

Direkte: +45 5588 6153
Mobil: +45 2148 0937
E-mail: somul@naestved.dk

Kære Sofia Mulla Kølmel og Faxe Naturråd

Tak for svar (herunder) af 26. september.

Vi er ved – på vores hjemmeside www.holmegaardmose.dk –  grundigt at beskrive jeres fagligt grundløse beslutning om i efteråret at bortjage en af Holmegaard Mose-områdets mest oprindelige fuglearter, skarven og har i de forbindelse et par spørgsmål til Næstved Kommune og Næstved Naturråd.

Danmarks største højmose, Lille Vildmose i Nordjylland, har i de sidste ca. 30 år huset en af Danmark største skarvkolonier på flere tusind par, uden at højmosen har lidt skade. Kendte I i Næstved kommune og Næstved Naturråd til dette inden jeres beslutning om at bekæmpe Mosens få hundrede overnattende skaver for efterfølgende at fælde alle fuglenes siddetræer? Og hvad er (før og nu) jeres faglige begrundelse bag opfattelsen af, at nogle få hundrede skarver i Holmegaard Mose udgør en alvorlig trussel mod området højmose (over en kilometer far skarvernes siddetræer), mens op til 50 gange flere skarver midt i Lille Vildmose i de sidste ca. 30 år ingen skadelig effekt har på højmosen dér?

I hvilke skær findes den sjældne skivevandkalv, som man er forpligtet til at beskytte qua mosens Natura 2000-status?

Vi udgav for knapt to år siden rapporten ”Millioner spild på forfejlet naturgenopretning i Sjællands største mose”, hvor vi bl.a. grundigt redegør for det alarmerende faktum, at stort set alle de ni særligt EU-beskyttede fuglearter er i markant tilbagegang. Hvorfor gør Næstved Kommune ikke noget ved denne uacceptable omstændighed i lodret modstrid med Danmarks internationale fuglebeskyttelsesforpligtelser? Men uden skam gerne

Som det ordret hedder i Næstved Kommunes brev af 26. september sidste år: ”Dertil kommer at vi ikke kun prioriterer naturtypen højmose, men også har en særlig forpligtelse for at sikre og etablere egnede levesteder til skive vandkalv. Dette indebærer en forbedring af de brunvandede søer / tørvegrave så de kan fungere som levested for vandkalven. Denne indsats er en del af vores Life-projekt SemiAquatic Life, som har  indsatser for de arter som lever i tilknytning til vand. I dette projekt ønsker vi at skabe flere levesteder for arten i mosen.”

Sidste spørgsmål: Har I i Næstved Kommune og Naturråd læs vores rapport?

Ellers kan – og bør – I gøre dette via link her: http://holmegaardmose.dk/?p=203

Venlig hilsen

Jesper Petersen, HOLMEGAARD MOSEKOMITEEN