Imødekommer kritik af forfejlet sø-projekt til 3 millioner kr.

Det skortede ikke på advarsler mod det 3 millioner kroner dyre VMP II-projekt for Gødstrup Sø i Sydsjælland, da søen var på tegnebordet for snart 10 år siden.  Men projektmagerne var ligeglade.

 

Her 7 år senere, hvoraf flertallet har været katastrofale for ynglen fra tusindvis af vandfugle, har myndighederne imidlertid besluttet at lytte til kritikken.

 

”Vi er glade for at de ansvarlige for projektet er på vej ned af deres elfenbenstårn for at se  virkeligheden i øjnene”, siger HOLMEGAARD MOSE KOMITEENs talsmand, Jesper Petersen, der dog samtidig understreger, at Næstved Kommunes beslutning om at få genoptaget overvågningen af Gødstrusøens fugleliv i den kommende ynglesæson slet ikke er nok.

 

Hvorfor det er nærmest umuligt at få søprojektet rettet op, som kritikere har forsøgt i årevis, forklarer Jesper Petersen på denne måde:

 

Blandt andet fordi ledende grønne foreninge – som Naturfredningsforeningen og Ornitologisk Forening – bærer et stort medansvar for at det er gået så galt som det er. En usund cocktail af sammenspisthed, frygt for prestigetab og politisk indflydelse, samt økonomiske interesser, gør det næsten umuligt at få rettet de alvorlige fejl ved projektet.  Eksempelvis sidder den projektansvarlige fra konsulentfirmaet COWI – der udarbejde det søprojekt, som Storstrøms amt i sin tid købte –  i Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse. Det siger sig selv, at DOFs ledelse ikke har lyst til at fortælle offentligheden, at dét naturprojeket, som næstformand Niels Riis fremhæver på foreningens hjemmeside, i virkeligheden  dræber fredede og sjældne fugle i tusindvis.”

 

Se Ornitologisk Forenings omtale af næstformand Niels Riis på foreningens hjemmeside her.

 

Gødstrupsøens første leveår i 2004 som designersø var forfærdelig for de fleste ynglefugle. Katastrofen blev grundigt beskrevet i novembernummeret af Dansk Ornitologisk Forenings blad ”Fugle og Natur”. Fugle-redaktør Helge Røjle lovede oprindeligt forfatterne af 2004-statusartiklen, Jesper Petersen & Bo Tureby, en opfølgning på historien. Men formentlig fordi DOFs ledelse trak i nødbremsen løb redaktøren efterfølgende fra aftalen, og der er aldrig siden kommet omtale af fuglenes trængsler i Gødstrupsøen i DOFs fugleblad.

 

Artiklen i 2004 skabte medieomtale af sagen. I et radioindslag den 22. november 2004 forsøgte en embedsmand fra Storstrøms amt, at lægge låg på kritikken ved at udtale, at man regnede med at problemerne var forbigående.

 

Heldigvis for søprojektmagerne gik det bedre i de to kommende år.  I 2005 og 2006 havde flere fugle således held med at yngle end det første år. Amtets faste fugletæller sagde i to rapporter god for søen som ynglested den lange række af fåtallige vandfuglearter, som EF og Danmark i 1983 enedes om at beskytte særligt i det 19 km2 store naturområde som Gødstrupsøen er en del af.

 

Med nedlæggelsen af amterne ved udgangen af 2006 ophørte også overvågningen af fuglenes livsvilkår i Gødstrup Sø. Uheldigvis, for de skulle vise sig at være alt andet end vel forvaret. 2007 blev søens hidtil værste år for de ynglende vandfugle. 90 procent eller flere af søens ynglepar måtte se deres reder oversvømmet eller knust, og se deres yngel gå til grunde som følge af stærkt varierende vandstand, blæst og regn.

 

2008 gik det knapt så galt. En pæn del af de ynglende fugle havde held med deres yngleforsøg. Men i 2009 og 2010 vendte ulykkerne for alvor tilbage.

 

Særlige vejrforhold kombineret med projektmagernes fundamentale ændringer af naturområdet skabte alvorlige problemer. Fra at være en sø med ringe tilløb og intet direkte afløb, besluttede Storstrøms og COWI at tilføre ekstra vandmængder samt direkte forbinde søen med  Susåens stærkt variende vandstand. Fra at være en sø med stabil vandstand, begyndte den lavvandede Gødstupsø’s vandspejl at stige og falde med op til trekvart meter. Bredzonen i den lavvandede sø flyttede sig samtidig snesevis af meter ensbetydende med problemer for de fugle, der byggede rede i søens bredzone.

 

Ydermere fældedes alle levende hegn og småskove –som der var mange af – i det 50 hektar store søbassinet. Ensbetydende med at  vandfuglenes redepladser forsvandt. Væk var samtidg fuglenes beskyttelse mod blæst og høje bølger, der er sidenhen har været et kæmpeproblem for fuglelivet i den nhe designersø.

 

Oven i disse fatale fejl besluttede man yderligere at fælde en unik naturskov beliggende udenfor søarealet, alene for at fremprovokere en erstatning på 1 million kr. til ejeren Gisselfeld gods. Uden denne million vill godset ikke deltage i projektet, der var afhængig af frivillig deltagelse. Naturskoven, der blev fældet med Naturfredningsforeningens (DN) stiltiende accept, havde samme forening arbejdet på at få fredet i begyndelsen af 90’erne. Alt sammen bekvemt glemt, da DNs præsident Poul Henrik Harritz i oktober 2004 holdt tale ved indvielse af det højt profilerede sø-projekt.  Og med fældningen af de mange træer lå søen frit og smukt udstrakt som for fødderne af de mange indflydelsesrige personer, der sammen hyldede ”naturens store sejr i Sydsjælland”.

 

” At det barberede, træløse design eksponerede søen – og fuglerederne – overfor den værst tænkelige vindretning, nemlig sydvest, var alle her ubegribeligvis ligeglade med. Det så jo så flot ud, det var det vigtigste, som den projektansvarlige fra amtet, Børge Jensen, efterfølgende forklarede. Og så var det sikkert også nemmere for politikerne at forsvare en regning på 3 millioner kroner til skatteborgerne for at formilde jordejerne til frivillig, politisk korrekt deltagelse. Til trods for at de samme lodsejere i 80’erne og 90’erne satte lokal rekord i naturødelæggelser og lovovertrædelser. ”

 

Som HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) og andre har sagt igen og igen så er den eneste rigtige løsning hurtigst muligt at omforme søprojektet, så ynglefuglene beskyttes mod at få deres yngel dræbt.

 

Jesper Petersen siger:”Selv om det som sagt er godt at myndighederne langt om længe reagerer på den veldokumenterede kritik af søprojektet, ved nu at imødekomme Mosekomiteens kritik ved at få overvågent den kommende ynglesæson, så går det alt for langsomt. Og hvis 2011 skulle føje sig i rækken af knapt så katastrofale yngleår, fjerner det ikke grundlaget for kritik. Indtil nu er over halvdelen af søens 7 ynglesæsonen endt i fuldstændige katastrofer for ynglefuglene. Det er simpelthen for mange. Desuden er forklaringen på problemerne ganske enkle, selvom de næppe er enkle at rette op, fordi projektet er den økonomiske og politiske rævekage det er. Når myndighederne foreløbigt ikke vil agere, men i stedet træder vande ved at bestille en ny ynglefugleoptælling er det fordi det her handler om politik og penge. Og ikke naturbeskyttelse, som det burde. Naturgenopretnings-fiaskoen fra Gødstrup Sø er i øvrigt en påmindelse om at der er brug for klartseende, naturbaseret nytæning hvis ikke vi skal ende i noget tilsvarende i forbindelse med de mange projekter, der forsøges igangsat i andre dele af Holmegaard Mose-området i disse år.”

 

Aktuelt har HMK indbragt to ugennemtænkte projekter for Naturklagenævnet. Læs mere om dette på HMKs hjemmeside www.holmegaardmose.dk i kapitlet ”Naturgenopretning”.

 

Og se mere om den uendelige Gødstrup Sø-skandale i kapitlet ”Gødstrup Sø”.

 

Se HMKs brev til Næstved Kommune her

 

Yderligere oplysninger

 

HMKs talsmand Jesper PetersenTlf. 5632 6470.