Brev til miljøminister m.fl. 27. oktober 2005

Til

Miljøminister Connie Hedegaard

Miljøministeriet, Højbro Plads 4, 1200 København K

Fax 33 32 22 27

 

Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Fax 39 27 98 99 

 

Storstrøms amt

Parkvej 37, 4800 Nykøbing F       

Fax 54 84 48 48 

 

Vestsjællands amt, Amtsgården, 4180 Sorø

Fax 57 87 28 00

 

 

                                                                       Torsdag d.27. oktober 2005

 

Nydannet komité arbejder for bedre naturbeskyttelse i Sjællands største mose-område

 

En gruppe ornitologer, biologer og andre naturinteresserede, som i de sidste 33 år ugentligt har foretaget systematiske ornitologiske og biologiske optællinger og registreringer i det 19 km2 store EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 91 – Holmegaard Mose-området – har netop dannet ”HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN”

 

Hensigten med den nydannede komité er at sikre det store og spændende sydsjællandske naturområde – der er et af Sjællands vildeste og mest ukultiverede områder, og som dækker 3 x 7 km mellem Næstved og Haslev – en langt bedre naturbeskyttelse end hidtil.

 

I de senere år har DN og Storstrøm amt, samt Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med lokale lodsejerne, søsat flere projekter og tiltag, der officielt har haft til hensigt at øge naturbeskyttelsen, men reelt har været fulde af fejl og mangler set med naturens øjne.

 

En af de fejl man har begået er, at man først og fremmest har taget udgangspunkt i de politiske og økonomiske realiteter, frem for i naturen samt den eksisterende naturbeskyttelseslovgivning, der systematisk er blevet overtrådt af lodsejere og myndighederne i mere end 20 år.

 

For to år siden indbragte medlemmer fra HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN en 46 sider lang rapport for EU-kommissionen/EU-domstolen om de lovløse og naturødelæggende tilstande da den 50 hektar store og meget fuglerige Gødstrup Sø i alt ni (9!) gange blev tømt for vand midt i fuglenes ynglesæson fra 1978-2003. Sagen ligger endnu uafsluttet i EU.

 

28. maj 2004 afleverede undertegnede Jesper Petersen på Holmegaard Mose-fredningsmødet på rådhuset i Fensmark en 156 sider lang rapport, der dokumenterede de groft lovløse tilstande, der i årevis har eksisteret i moseområdet. Fredningsnævnet valgte overhovedet ikke at forholde sig til materialet. End ikke et svarbrev sendte man!

 

Problemet med de senere års naturbeskyttelsesarbejde skyldes bl.a., at Skov- og Naturstyrelsens, Storstrøms amts samt Danmarks Naturfredningsforenings folk har haft for ringe viden om Holmegaard Mose-området. Som følge deraf er naturens sag blevet langt ringere tilgodeset, end tilfældet ville have været hvis HOLMEGAARD MOSE KOMITEENS lokalkyndige folk var blevet taget med på råd.

 

Men nu rådes der med dannelsen af HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN bod på dette. Med brevet her gør vi officielt opmærksom på os selv og vor enestående lokale fagkompetance, der desværre er blevet ignoreret af myndigheder og andre i de senere års forkølede og politisk styrede forsøg på at få stoppet de utålelige forhold, der alt for længe har hersket for mose-området unikke naturværdier.

 

Fremover vil der fra komiteen udgå en række informationstiltag og diverse initiativer, især af oplysningsmæssig karakter. I næste måned åbnes hjemmesiden www.holmegaardmose.dk, der præcist og detaljeret bl.a. vil beskrive natur og naturbeskyttelse – samt mangel på samme – i Holmegaard Mose-området samt forslag til fremtidige forbedringer.

 

Hjemmesiden lægger ud med at gennemgå de mange grove fejl som bl.a. Storstrøms amt begik, da man etablerede det omdiskuterede VMP II-projekt for Gødstrup Sø, der ganske vist fik sat en stopper for de ulovlige og tragiske sommerafvandinger af en af Sjællands fuglerigeste søer, men med så mange naturødelæggende sideeffekter, at gevinsten for naturen alt i alt blev meget lille. I virkeligheden var det lodsejerne, samt en række entreprenører og overflødige eksperter m.m., der blev rige på Gødstrupsøens VMP II-projekt. Skatteborgere og naturen betalte en høj pris for projektet.

 

Den omfattende EU-sag, der består af en første del anlagt d. 24. oktober 2003 og en aktuel 2. del, vil ligeledes blive grundigt beskrevet, når hjemmesiden åbner i den kommende måned.

 

Vi vil med dette brev anmode alle myndighedsinstanser, der på den ene eller anden måde har berøring med naturen i Holmegaard Mose-området, om at inddrage HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN i alt sådant arbejde i fremtiden. Som et minimum bedes man venligst holde HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN fyldestgørende orienteret om alle sager, projekter m.v. som behandles i de respektive forvaltningskontorer, der har indflydelse på Holmegaard Mose-områdets natur, og som, jævnfør lov om offentlighed i forvaltningen, kan oplyses/udleveres til HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN.

 

Vi takker på forhånd og ser frem til en konstruktivt samarbejde til glæde først og fremmest for Holmegaard Mose-områdets hårdt prøvede natur.

 

Fremtidig korrespondance sendes til komiteens talsmand:

Jesper Petersen

Søtorupvej 5a

4690 Haslev

Tlf. 56 32 64 70

e-mail: Mose@paradis.dk