Brev til miljøministeren m.fl.


Anbefalet brev til:

Miljøminister Connie Hedegaard, Højbro Plads 4, 1200 Kbh. K

Falster Statsskovdistrikt, att. Tom Nielsen og Claus Jespersen, Hannenovvej 22, Tåderup, 4800 Nykøbing F.

Skov- og Naturstyrelsen, att. Hans Christian Karsten, Haraldsgade 53,  2100 Kbh. Ø.

Miljøcenteret, att. Dan Hjort, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Til orientering til:

Faxe Kommune, Teknik og Miljøafdeling, att. Jim Hansen, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 Søtorup den 26. juli 2007

Kære miljøminister m.fl.

Holmegaard Mose Komiteen henvender sig hermed med en hastesag for at forhindre at velmenende naturgenopretning ender med at blive en moderne molbohistorie på skatteborgernes regning.

Henvendelsen drejer sig om EU-fuglebeskyttelsesområdet nr.91 – det 19 km2 store Holmegaard Mose-område – hvor myndighederne aktuelt arbejder på at indgå en naturgenopretningsaftale med de 3 store godser, Gisselfeld, Holmegård og Broksø.

Imidlertid er statens forhandler, Falster Statsskovdistrikt, godt på vej til – helt bogstaveligt – at gå over åen efter vand. Sagen er nemlig den, at Sjællands største vandløb, Susåen, i de sidste 25 år systematisk er blevet ulovligt administreret af Vestsjællands amts vandløbsafdeling, der indtil nytår stod for vedligeholdelsen af Susåens løb igennem moseområdet.

Medlemmer af Holmegaard Mose Komiteen har – uden held – i årevis forsøgt at få en lang række myndighedsinstanser til at gribe ind overfor de ulovlige og meget naturødelæggende forhold, der i over 25 år har skadet naturen alvorligt i det store mose- og engområde, der siden 1983 har haft status af EF-fuglebeskyttelsesområde; nu Natura 2000-område.

De snesevis af breve og flere hundrede sider lange materiale fremlægges gerne for miljøministeren, Skov- og Naturstyrelsen, Falster Statsskovdistrikt samt Faxe Kommunes vandløbsafdeling.

Her i brevet har vi begrænset os til at vedlægge kopi af Miljøstyrelsens skrivelse af 19. juli 1984, samt Fredningsstyrelsens skrivelse af 23. maj 1985, der kort beskriver den meget voldsomme uddybning af Susåen i marts 1982, som Vestsjællands amt foretog efter pres fra især Broksø og Holmegård godser.

Både Fredningsstyrelsen og Miljøstyrelsen fastslår i de to skrivelser, at Vestsjællands amts åuddybning og åudvidelse i 1982 var ulovligt og pålagde amtet at genoprette åen. Desuden fastslår Miljøstyrelsen i sin skrivelsen af 19/7-84, at Vestsjællands amtsrådets beslutning (henholdsvis i november 1982 og januar 1983) om, at Susåen ved maskinel oprensning kan graves indtil 20 cm. dybere end regulativmæssig dybde, og senest skal foretages når dybden er 10 cm. over regulativmæssig bundniveau, også er ulovlig.

Trods de to styrelsers klare dom bringer Vestsjællands amt aldrig de alvorlige ulovligheder i overensstemmelse med loven.

Ja, ulovlighederne bliver endda optrappet! I maj 1988 blev Susåen atter ulovligt uddybet på den i forvejen aller mest misligholdte strækning vest for Røde Bro. Amtet kendte på daværende tidspunkt ikke engang bundkoten, men gravede i blinde – og panik på grund af en (juridisk grundløs) retssag, som Broksø og Holmegård godser i 1987 anlagde mod amtet, fordi en stor del af godsernes kornenge oversvømmede i sommeren 1987 som følge af rekordstor juli-nedbør, der medførte at høsten gik tabt. Den ulovlige ekstrauddybning i 1988 er langt fra det eneste lovbrud, der sker i det reelt set helt retsløse naturområde, der på papiret er tildelt EUs højeste fuglebeskyttelsesstatus men i praksis uden et minimum af retsbeskyttelse.

Medlemmer af Holmegaard Mose Komiteen har igennem årene løbende påtalt den ulovlige forvaltning af Susåen overfor naturfredningsforeningen, ornitologisk forening samt diverse myndighedsinstanser, bl.a. Vestsjællands amt, der for et års tid siden sendte sit sidste svar på en skriftlig henvendelse. Desværre har ingen af de nævnte hidtil været sit ansvar bevidst.

Broksø Gods mangeårige pres for at få Susåen ulovligt forvaltet er opstået fordi især dette gods i de sidste 30 år har gjort sig økonomisk afhængig af et helt igennem ubæredygtigt landbrug i nogle af Sjællands lavestliggende og mest uegnede jorde til kornavl.

Kun Holmegaard Mose Komiteen har fuld indsigt i denne vigtige del af Holmegaard Mose-områdets historie og virkelighed. Komiteen kan minutiøst dokumentere den, og er samtidig dén grønne organisation, der besidder den største viden om altafgørende forhold såsom vandforhold, fugleliv, jagtproblemer m.v. i Holmegaard Mose-området.

Da vi desværre hidtil er blevet overset, haster vi nu med direkte at gøre de ovennævnte myndighedsinstanser opmærksomme på vores eksistens, bl.a. for derved at være med til at forhindre, at fremtidige naturforvaltningsprojekter ender med at købe katten i sækken, fordi de bliver aftalt på baggrund af mangel på faktuel viden.

Komiteen ringede tidligere på ugen til Tom Nielsen fra Falster Statsskovdistrikt, der lovede, at fremføre vores ønske om at deltage i alle fremtidige møder mellem myndigheder og grønne organisationer når Holmegaard Mose-området er på dagsordenen.

Overfor Tom Nielsen bad vi også om at Mosekomiteen bliver inddraget i det fremtidige arbejde med at finde en naturmæssigt bæredygtig forvaltning af de mishandlede, men potentielt meget værdifulde mose- og engområde i Sydsjælland. Tom Nielsen lovede at ringe tilbage, når han havde læst det materiale, der nu er afsendt.

Vi ser således frem til at Komiteen fremover bliver indbudt til orienterende møder og drøftelser på lige fod med andre grønne organisationer som naturfredningsforeningen og ornitologisk forening, der allerede arbejder tæt sammen med Skov- og Naturstyrelsen samt Falster Statsskovdistrikt, men som desværre – sammenlignet med Komiteens viden – er uvidende om vigtige dele af Mosens natur og historie.

Holmegaard Mose Komiteen ringede tidligere på ugen også til Faxe Kommunes teknik og miljøafdeling, hvor vi talte med Jim Hansen, der inviterede os til et møde – hvilket vi takkede ja til.

Som vi bl.a. oplyste Jim Hansen åbner Komiteen om kort tid en hjemmeside om mosens natur og miljø. www.holmegaardmose.dk hedder den. Her vil de mange års naturødelæggelser blive grundigt beskrevet. Ligesom den første – og eneste – komplette fugleliste vil blive offentliggjort her. Holmegaard Mose Komiteen har minutiøst ført det ornitologiske mosearkiv i 35 år. Den komplette artsliste tæller 226 arter, og ingen andre end Mosekomiteen er i besiddelse af den helt præcise viden om Mosens fugleliv. Ornitologisk Forenings viden er også på dette felt mangelfuld sammenlignet med Komiteens. Eksempelvis udsendte fugleforeningen tidligere på måneden et nyhedstelegram om at trane nu for første gang i 150 år yngler på Sjælland – i Holmegaard Mose. Oplysningen er lodret forkert, og Mosekomiteen vil om kort tid informere pressen og offentligheden om den sande historie om ynglende traner på Sjælland/i Holmegaard Mose.

Alene trane-eksemplet illustrerer hvorfor de selvsagt er afgørende, at Mosekomiteens viden bliver kendt og inddraget i myndighedernes projektarbejde m.v.

Naturgenopretning af lavtliggende jorde et yderst interessant og vigtigt emne. Holmegaard Mose Komiteen skal afslutningsvis knytte et par overordnede kommentarer til det:

Flere lande i Europa er netop nu plaget af oversvømmelser i en række byer og store landområder: England, Tyskland og Sverige. Og herhjemme oplever vi en rekordvåd sommer – oven på en rekordvåd vinter.

Lavtliggende jorde langs åer, i moser og enge har herhjemme været oversvømmet siden midten af juni, og de mange landbrugere, der endnu dyrker korn i sådanne områder har i år udsigt til en økonomisk øretæve.

De klogeste af disse landmænd er ved i al hast at indgå aftaler om naturgenopretning og få del i den kæmpe pengepose – 1,5 milliarder skattekroner – som folketinget i efteråret 2005 bevilgede fire år frem til at opgive den fremtidsløse korndyrkning i en stor del af Danmarks mange lavtliggende arealer; forhenværende naturområder omdannet til kornmarker især midt i sidste århundrede..

Folketingets idé – ivrigt støtte af de grønne foreninger – lyder rigtig, men kommer i høj grad alt for sent, hvilket enhver kan overbevise sig selv om ved at kigge ud af vinduet i disse dage. Politikerne skulle for 30 eller 40 år siden have lyttet til de fremsynede miljøfolk der i 70’erne og 80’erne appellerede til og landbrug om at opgive den naturskadelige korndyrkning i Danmarks mange tusind kvadratkilometer vådområder.

I dag vil er det i høj grad kun er pengemændene bag landbruget, der får gavn af at naturgenoprette lavtliggende landbrugsjorde. Taberne bliver i første omgang skatteborgerne. En anden vigtig taber er folks tro på at vort samfund er i stand til at handle på et etisk og biologisk bæredygtigt grundlag fri for miljøskadelige pengeinteresser i samfundet.

I Holmegaard Mose Komiteen mener vi, at det er vigtigt også at tage kløgtigt stilling til det overordnede aspekt i de aktuelle planer om at naturgenoprette lavtliggende landbrugsjorde, hvis samfundet skal have held med at frigøre sig af egoistiske særinteresser, som efterkrigstidens introduktion af kunstgødet og pesticidsprøjtet korndyrkning i Danmarks forhenværende naturområder, er et vigtigt, trist og lærerigt eksempel på.

 

Med venlig hilsen

 

Holmegaard Mose Komiteen

v. miljøjournalist og ornitolog Jesper Petersen

Søtorupvej 5A

4690 Haslev

Tlf. 5632 6470

Email: Mose@paradis.dk

        

Anbefalet brev til:

 

Til Miljøminister Troels Lund Poulsen

Højbro Plads 4, 1200 Kbh. K

 

Skov- og Naturstyrelsen

att. Frans Richard Bach, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø

 

Falster Statsskovdistrikt

att. Tom Nielsen og Claus Jespersen, Hannenovvej 22, Tåderup, 4800 Nykøbing F.

 

Faxe Kommune

Teknik og Miljøafdelingen, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 Til orientering til:

Miljøcenteret

att. Dan Hjort, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Søtorup den 1. februar 2008

Kære miljøminister m.fl.

I anbefalet brev af 26. juli sidste år beskrev vi grundigt for din forgænger, Connie Hedegaard, de beklagelige wild west-tilstande, der siden 1982 har hersket i Sjællands største å og mose.

Se vedlagte kopi af brev af 26/7-07.

I brev af 31. august 2007 kommenterede Skov- og Naturstyrelsen v. Frans Richard Bach vores haste-henvendelse på nogle få punkter. På vegne af alle de fire modtagere af vores brev, som det hed i det fælles svarbrev.

Beklageligvis forblev vores aller vigtigste ærinde helt ukommenteret af Skov og Naturstyrelsen; nemlig anmodningen om at myndighederne reagerer overfor den ødelæggende lovløshed. Derfor ser vi os nødsaget til at skrive igen.

Sagen er kort den, at Sjællands største vandløb på snart 26. år visse steder er op mod dobbelt så bredt som regulativet foreskriver. Desuden er åens bundkote ukendt, og de årlige oprensninger er i mange år udført i blinde.

I 1985 blev Vestsjællands amt af Miljøministeriet pålagt at lovliggøre forvaltningen af Susåen på baggrund af en meget voldsom uddybning amtet – efter pres fra især Broksø Gods – i marts 1982 ulovligt udførte på en lang strækning af åen.

Vestsjællands amt fortsatte imidlertid med at ignorere lovgivningen, også efter Miljøministeriet havde pålagt amtet at retablere åen. Oven i købet uddybede amtet i maj 1988 yderligere Susåen!

Den groft ulovlig forvaltningen, der løbende – og talrige gange – er dokumenteret og påtalt skriftligt og mundtligt overfor f.eks. det nu nedlagte Vestsjællands Amt, er særlig graverende, da det 19 km2 store Holmegaard Mose-område er høj klassificeret natur. Blandt andet har moseområdet haft status af EF-fuglebeskyttelsesområde siden 1983.

I de sidste par år har ejere og myndigheder arbejdet på en naturgenopretningsplan for en del af det ca.6 m2 store ferske engområde, der udgør naturområdets østligste og nordligste del, mod udbetaling af kompensation til ejerne. En sådan plan er på alle måder et moderne molboprojekt; dels fordi klimaændringer naturligt og gratis er godt i gang med at naturgenoprettet det store mose- og engområde, dels fordi åen er ulovligt uddybet og udvidet, og loven i årevis trådt under fode på groveste vis.

Det ville være at føje spot til skade hvis staten belønnede de naturødelæggende og lovløse jordejere med millioner af skattekroner for et ”naturgenopretningsprojekt”, der imidlertid kan gennemføres – og for længst burde ha’ været gennemført – blot ved at een af de ansvarlige myndighedsinstanser begynder at passe sit arbejde og stå vagt om den eksisterende lovgivning!

Holmegaard Mose Komiteen skal hermed opfordre miljøministeren til hurtigst muligt at gribe ind, og stoppe de lovløse tilstande, som Sjællands største å og moseområde – samt retssikkerhed i almindelighed – har lidt under i årevis, samt forhindre en dyr, moderne molbohistorie for natur og skatteborgere.

På vores hjemmeside www.holmegaardmose.dk vil komiteen om kort tid grundigt beskrive mange års omfattende lovløse tilstande samt de ugennemtænkte naturgenopretningsplaner myndigheder og lodsejere har haft i støbeskeen i nogen tid.

 

Venlig hilsen

 Holmegaard Mose Komiteen

v. talsmand Jesper Petersen

Søtorupvej 5A4690 HaslevTlf. 5632 64 70

E-mail: Mose@paradis.dk