Femstjernet lovbeskyttet natur reelt uden beskyttelse

Læs via link her den såkaldte Basisanalyse fra 2006 for EU-fuglebeskyttelsesområde nr.101, hvori det i afsnit 4.3 hvor det tragisk hedder om Nielstrup Sø:

Gisselfeld Gods hævede vandstanden af Nielstrup Sø gradvist i 1996-97 med 52 cm og i de følgende år yderligere min. 30 cm. Vandstandshævningen har medført, at stort set al rørsump (> 95 %) i Nielstrup Sø er forsvundet (druknet).
Reduktionen af rørsump har ført til en meget voldsom indskrænkning af vandfuglenes ynglemuligheder (mangel på redesteder) og ynglefuglebestandene er faldet meget drastisk – især hættemågekolonien, hvilket søens mange fugle er meget afhængige af (predatorbeskyttelse m.m.).

Søens specialitet – kolonien af sorthalset lappedykker er samtidig reduceret drastisk til 4-5 par. Den prioriterede art Rørhøg er gået tilbage
fra 3-4 par til 1 par (2002) af samme grund og vil sandsynligvis forsvinde fra området. Flere arter er forsvundet: Gråstrubet lappedykker, Knopsvane, Gravand, Atlingand, og Vandrikse.
Storstrøms Amt er gået ind i sagen og har i en foreløbig aftale med godset sænket vandstanden til ca. 40 cm over 1995-niveau ved etablering af bygværk samt ved oprensning og vedligeholdelse af vandløbet, som
afleder vand fra søen.
Det er forhåbningen, at vandstandshævningen på sigt vil sikre bedre vandkvalitet i søen samtidig med, at ny rørvegetation etablerer sig, og at ynglefuglene dermed får nogle af de forsvundne ynglehabitater tilbage.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *