Millioner spildt på forfejlet natur-genopretning i Sjællands største mose

 

6. september 2016: Trods det ene naturgenopretnings-projekt efter det andet i Sjællands største moseområde, forsvinder de fugle, som projekterne er skabt for at tilgodese.

Således er næsten samtlige ni fuglearter, som Danmark og EU specifikt har forpligtet sig til at beskytte, helt forsvundet, eller i stærk tilbagegang.

En stor del af mosens andre fugle er også gået tilbage.

Den forkerte udvikling sker trods udbetaling af op mod 35 millioner kr. til naturgenopretning alene siden 2003, til ejere, konsulenter, entreprenører m.fl.

Betalt af danske og europæiske skatteydere.  

Også den seneste såkaldte handlingsplan (2016-2021; for Natura 2000-område nr.163 og EU-fuglebeskyttelsesområde nr.91) ændrer desværre intet på den alarmerende og paradoksale situation.

I lighed med den foregående ”handlings”-plan (2010-2015), samt en strøm af andre rapporter og ”handlings”-planer.

I en netop offentliggjort rapport fra HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN beskrives den groteske virkeligheden for natur og fugleliv, hvor naturgenopretning i flere tilfælde er "business as usual", lig med naturødelæggelse!

Rapporten, der er på 180 sider, er netop tilsendt både miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samt EUs miljøkommissær Karmenu Vella med en appel om en hurtig implementering af en ny, bæredygtig naturforvaltningspolitik, der ægte interesserer sig for naturens ve og vel (inkl. EUs grundlæggende gode fuglebeskyttelsesdirektiv), og ikke primært hvad der er politisk/økonomisk muligt i nutidens egoliberale virkelighedsboble.

 

 

Klik på billedet for at læse den nye rapport.


 

 

Tusindvis af vilde fugle bekæmpet i Sjællands største mose


 
 Nogle af de flere tusinde fugle Naturstyrelsen har tilladt lodsejere og jægere at bekæmpe (Fotos: HMK)

 

30. marts 2016: Mindst et par tusinde vilde fugle er blevet skudt eller fanget i fælder og efterfølgende kværket, ”reguleret” som det hedder, i Sjællands største mose-område i de sidste godt og vel seks år.

Knopsvaner, grågæs, ringduer, krager, råger, husskader samt muligvis også skarver.

Netop i disse dage går det hårdt ud over især krager og skader, der beskydes intensivt eller fanges i fælder for efterfølgende at blive aflivet. Således vil yderligere flere hundrede vilde fugle være døde inden udgangen af næste måned. Den sidste af i alt tre måneders højsæson for bekæmpelsen af krager og skader, som jægerne opfatter som skadedyr.

HOLMEGAARD MOSE-KOMITEEN har fået aktindsigt i Naturstyrelsen dispensationer fra de almindelige fredningsbestemmelser i de senere år. Materialet dokumenterer en omfattende nedskydning og indfangning af 6-8 fuglearter, bl.a. i yngletiden, hvor unger af dræbte forældrefugle er dømt til en pinefuld sultedød i reden.

Selv Danmarks nationalfugl, knopsvanen, fik mosegodset Broksø lov til at skyde i perioden 29. maj til 12. juni sidste år, hvor svanerne formodes at have haft unger eller ligge på æg. Og Naturstyrelsen gav sidste år også tilladelse til nedskydning af i alt 160 grågæs - tæt ved hele EU-fuglebeskyttelses- og Natura 2000-områdets samlede ynglebestand.

 

Læs mere her.

  

 

Fup-grønne klimakommuner

 

15. MARTS 2016: Hverken transportministeren eller borgmestrene i "klima"-kommunerne Næstved og Faxe ønsker at forholde sig til de store klimagevinster ved den alternative vejføring D: Næstved-Holme Olstrup-Haslev-Høsten Torp (København).

I processen frem til den endelige beslutning om ny (motor)vej mellem Næstved-(Rønnede)-København, planlagt taget sidst på året, er den klimavenlige rute D frasorteret.Vejdirektoratet (VD) er pålagt kun at lave tilbundsgående forundersøgelser, bl.a. VVM, for de fire motorvejsforslag A, B, C og E.

Derfor skrev HOLMEGAARD MOSE KOMITEENs (HMK) 18. januar direkte til beslutningstagerne, som imidlertid ikke ønsker at besvare det centrale spørgsmål: Hvordan kan to selvudråbte klimakommuner samt en regering, forpligtet af den historiske COP 21 klimaaftale indgået i Paris sidste år, ignorere dét vejforslag mellem Næstved-(Rønnede)-København, der har det ubetinget bedste klimaregnskab?

Læs resten af historien her.

 


 

 

Pressemeddelelse, mandag d.18. januar 2016:

 

Fup-grønne politikere i motorvejs-trance

 

Både Faxe og Næstved Kommuner promoverer sig selv som klimakommuner. Og regeringen underskrev i sidste måned en skelsættende klimaaftale i Paris på COP21-mødet her.

Alligevel arbejder de to sydsjællandske kommuner samt Transport- og Bygningsministeriet enøjet for en særdeles klima- og naturfjendsk motorvejsløsning mellem Næstved -Rønnede-København.

Oven i købet til trods for, at flere organisationer og borgere siden 2012 har gjort opmærksom på en både billigere samt mere natur- og klimavenlig løsning på trafikproblemerne mellem Næstved og Rønnede. Nemlig den såkaldte linieføring D fra Holme-Ostrup og sydøst og øst om Haslev.

I et sidste forsøg på at få beslutningstagerne ud af deres motorvejs-trance har HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN d.d. skrevet direkte til borgmestrene i klima(!)kommunerne Næstved og Faxe samt Tansport- og Bygningsministeren og bedt dem forholde sig til de stærke argumenter bag linieføring D, anbefalet af bl.a. den lokale trafikgruppe, Toksværdgruppen og Svend Åge Hansen fra Karise, der i flere år har dokumenteret fornuften ved denne vejløsning. Læs brevet her.

”Man er jo ikke en troværdig klimakommune eller minister anno 2016, hvis man blokerer for en ordentlig forundersøgelse af et stort vejprojekt, der umiddelbart ser ud til at spare samfund og miljø for 30 procent CO2-udslip pr. år og måske endnu mere i etableringsfasen”, lyder det fra komiteens talsmand, Jesper Petersen

Læs resten af pressemeddelelse her.


 

 

Trods million-støtte forvalter Broksø EU-beskyttet natur og miljø elendigt

PRESSEMEDDELELSE, mandag d.16. november 2015

 

Sjællands største mose-område mellem Næstved og Haslev er usædvanligt hårdt belastet af kommerciel jagt.

Særlig slemt står det til på godset Broksø, der direkte og indirekte bekæmper en række EU-beskyttede fuglearter af hensyn til  jagt og landbrug.

Til trods for, at godset modtager millioner af skattekroner for at gøre det modsatte.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN offentliggør i dag en grundig beskrivelse af de omfattende naturforvaltnings-problemer som Broksø gods er ansvarlig for.

Samtidig er miljøministeren blevet informeret om, at Danmark vil blive indbragt for EU-kommissionen for at ignorere EUs fuglebeskyttelsesbestemmelser, med mindre hun effektivt får sat en stopper for Broksøs ulovlige og uacceptable forvaltning af internationalt beskyttet natur.

Læs mere her.


 

 

Godser intensivere hyklerisk kampagne mod eet af tre motorvejsforslag

 

 I uhellig alliance bl.a. med Naturfredningsforening og Ornitologisk Forening

 

I kritikken af een af tre forslag til ny motorvej mellem Næstved og Rønnede "glemmer" naturforeninger og godser at oplyse, at Hesedeskovens havørnepar siden 2010 af egen fri vilje har hentet fisk især i Nielstrupsøen, beliggende ¼  km fra den trafikerede omfartsvej Ny Ulsevej, og ½ km fra motorvejen E47 – begge veje således væsentligt nærmere end end det kritiserede motorvejsforslag syd for jernbanen syd for Gødstrup Sø.

På fotoet herover ses havørneparret i den østlige del af Nielstrup Sø – få hundrede meter fra to ekstremt trafikerede veje. (Foto: Bo Tureby)

 

4. AUGUST 2015: En pjece udgivet i foråret, og formentlig finansieret af Gisselfeld gods, imod ét af i alt tre motorvejrslinieførings-forslag mellem Næstved og Rønnede, sætter rekord i hykleri og misinformation.

Pjecen er - udover godserne Gisselfeld og Holmegård - signeret af Dansk Center for Herregårdsforskning, Borgergruppen Rute 54, Dansk Skovforening, Europa Nostra Danmark samt (Gud bedre det!) også Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling.

”Vi føler os taget i r...., nej det kan du ikke skrive.. men vi føler os i hvert fald taget med bukserne nede”, lød det fra kampagnens talsperson, Gisselfelds forfremmede skovfoged, Jens Risom, i en artikel 18. april i dagbladet Politiken, der skrev om den nye pjece, hvor det bl.a. hedder:

”Naturen i området er varieret og særligt følsom med truede dyrearter, fuglebeskyttelsesområder og sårbare grundvandsforhold samt mosesystemer. Staten og private lodsejere har derfor i samarbejde investeret et tocifret millionbeløb i naturprojekter ved de berørte områder. Det er en succes for dansk naturpolitik, og området er udpeget til EU Natura 2000-beskyttelsesområde. Disse investeringer risikerer nu at gå tabt. Det samme vil ske med tilskyndelsen for private til fremover at investere i frivillige aftaler om naturgenopretning.”

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har nu - igen - skrevet til Transportministeren og Vejdirektoratet om den spegede og fordrejede sag. Læs hele historien her.

 

  
<< Start < Forrige 1 2 3 Næste > Slut >>